احتمال تغییرات در فدراسیون فوتبال

Shargh - - ورزش -

یک عضــو هیئترئیســه فدراســیون فوتبال میگویــد در چنــد روز آینــده شــاهد تغییــرات جدیدی در فدراســیون خواهیم بــود. به گزارش ایســنا، محمود شــیعی، مدیرعامل پیکان پس از تســاوی تیمش برابر پدیده گفــت: «آن چیزی که در فدراســیون فوتبــال اتفاق افتاده، خیر اســت. بحثهایــی از قبــل وجود داشــت کــه دبیرکل فدراســیون فوتبــال تغییر کند. آقای اســدی هم همچنان قرار اســت بهعنوان مشــاور به فعالیت خودشــان ادامــه دهند. قبــلا میگفتنــد چرا در فدراســیون تغییراتی انجام نمیشود و فدراسیون مثل گذشــته کار میکند اما الان نشــان دادیم که فدراســیون کار خــودش را میکنــد و تغییــرات اساسی انجام شده اســت. آن چیزی که خواسته مردم و رســانهها بود، فدراسیون فوتبال به دنبال آن است. فکر میکنم در چند روز آینده هم شاهد تغییــرات جدیدی باشــیم که آقای تــاج اعمال خواهند کرد. تلاش میکنیم فدراســیون فوتبال را پویا کنیم تا وضعیت بهتر از این شود».

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.