قهرمان کشتی روسیه به قتل رسید

Shargh - - ورزش -

کشتیگیر روســی و دارنده مدال طلای قهرمانی اروپا در کشور خود به قتل رسید. به گزارش ایسنا و به نقل از خبرگزاری تاس، یوری ولاسکو کشتیگیر وزن 96 کیلوگرم روســیه و دارنده مــدال طلای قهرمانی جوانان 2۰۱۵ اروپا در روســتای گوریاشنیسک روسیه به قتل رسید. دادستان محلی روسیه بررسی پرونده قتل کشــتیگیر آیندهدار روس را آغاز کرده است. این کشــتیگیر 2۰ســاله در رقابتهای قهرمانی جوانان اروپا توانســت در وزن 96 کیلو به مدال طلا برسد. او اواخر سال گذشته در جام یاریگین در دیدار ردهبندی دانیال شــریعتی نماینده ایران را با نتیجه ۱۰ بر صفر برد و به مدال برنز رسید.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.