صمد نیکخواه باز هم لژیونر شد

Shargh - - ورزش -

کاپیتان ســابق بســکتبال ایران برای چهارمین سال پیاپی در لیگ چین دست به توپ میشود. به گزارش ایســنا، صمد نیکخواهبهرامی که سه سال گذشته یکی از لژیونرهای بسکتبال ایران بود و در چین بازی میکرد، امسال هم به این لیگ پیوست و قرار اســت با تیم جیانگسو تنگشــی بازی کند. صمد نیکخواه در ســالهای گذشــته با فوجیان، ژجیانگ و گوانژو بازی کرده بود. او ســال گذشته میانگین 2۰ امتیاز در هر مسابقه را ثبت کرده بود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.