وکیل متهم ردیف دوم: کسانی که نفتها را به بابک زنجانی تحویل دادند، مقصرند

Shargh - - سیاست -

ايلنا: هفتمین جلسه رسیدگی به اتهامات شرکای بابک زنجانــی در پرونده فســاد نفتی، روز گذشــته با حضور متهمان ردیف دوم و ســوم، وکلای آنها، وکلای شرکت نفت و نمایندگان ســازمان تأمین اجتماعــی و نماینده دادســتان در شعبه 28 دادگاه انقلاب، به ریاست قاضی مقیسه برگزار شد. در ابتدای این جلسه، قاضی دادگاه از افشار، وکیل «م.ش»، خواســت در جایگاه قرار بگیرد تا دفاعیات خود را بیان کند.

*افشــار، وکیــل «م.ش»: اولیــن مطلبــی کــه در کیفرخواست به موکل من مســتند شده، بحث معرفی بابک زنجانی از سوی موکل من است که من بهصراحت این موضوع را رد میکنم. در کیفرخواســت بزرگنمایی شده است. در کیفرخواست آمده که موکل من، زنجانی را به وحید دستجردی معرفی کرده است. او مدیرعامل صندوق بازنشســتگی شــرکت نفت اســت که شرکتی خصوصی بوده و اجازه فروش نفت هم نداشــته است. موکل من حتی اگر قبول کنیم که زنجانی را به دستجردی معرفی کرده است، در کیفرخواست دلیلی نیامده که او بابک را به نهادهای دولتی معرفی کرده باشد.

*وکیــل شــرکت نفت: مصوبــهای وجــود دارد که صندوق بازنشستگی اجازه فروش نفت را داد.

*وکیــل «م.ش»: مــن نگفتم اجازه فــروش نفت را ندارد.

*قاضی دادگاه: هر صندوق بازنشستگی اجازه فروش نفت را داشت و «م.ش» هم به همین دلیل زنجانی را به دستجردی معرفی کرده است.

*وکیل «م.ش»: معرفی نکرده، آشنایی آنها معطوف به سابقه است. صندوق بازنشستگی شرکت نفت بابت بدهی خود 300 میلیون یورو به بابک زنجانی نفت برای فروش ارائه داده است. موکل من در فروش نفت دخالت نداشته است. موکل من فقط در آن جلسه حضور داشته است. قرارداد با صندوق بازنشستگی، سه میلیون بشکه نفت بوده است که فقط یک میلیون آن انجام شد.

*قاضی دادگاه: پس شما قبول دارید که موکل شما در فروش یک میلیون بشــکه نفت دخالت داشته است. بروید جلوتر.

*وکیل «م.ش»: مــن قبول ندارم. این قرارداد مربوط به لوزان ســوئیس اســت. مــوکل مــن در آنجا حضور نداشته است. در آنجا صندوق بازنشستگی 300 میلیون بــرای واردات، پــول احتیاج داشــته که بابــک زنجانی قول پرداخــت آن را میدهد و ایــن بحثهای مالی به وجود میآید. در تهران هم مــوکل من بابک زنجانی را معرفی نکرده، فقط در جلسه حضور داشته است. طبق کیفرخواســت، موکل من فقط زنجانی را به دستجردی معرفی کرده اســت. 15 تا 16 محموله نفتی به زنجانی فروخته شــده است؛ اما مسبب همه آنها معرفی موکل من نیســت. بقیه را چه کسی معرفی کرده است؟ بیشتر نفتها از طریق شــرکت HK معامله شده است. آقای وحید دســتجردی اختیار فروش نفت را نداشــته است. صندوق بازنشستگی به چه دلیل نفت فروخته است؟

*قاضی دادگاه: در آن زمان نیروی انتظامی هم نفت فروخته است. آن وقت صندوق بازنشستگی وزارت نفت نمیتوانست نفت بفروشد؟ حالا که این کار را انجام داده است و شما هم اقرار کردید در فروش یک میلیون بشکه نفت مشارکت داشتید.

*وکیــل «م.ش»: من نمیتوانم اقــرار کنم. صندوق بازنشســتگی 600 هزار بشــکه نفت تحویل داده است. موکل من در 15 محموله دیگر معرف نبود. کســانی که نفتها را به زنجانی تحویل دادند، مقصر هستند.

*وکیل شــرکت نفت: ناصر مالکی میگوید «م.ش» نماینده زنجانی بوده اســت. ما راجع به فروش نفت و 300 میلیون یورو مکاتباتی از طریق ایمیل با متهم ردیف دوم داشــتهایم. ما شاهد داریم.

*وکیل «م.ش»: شــما گفتید ما ایمیل زدیم. حرف از شــاهد نبود. در برابر اظهارات شما، نفی موکل من کافی است. اصلا آقای قاضــی این آقایان کــه نام برده شدند، به دلیل اینکه بیتالمال را در اختیار زنجانی قرار دادهاند، در مظــان اتهــام هســتند؟ آیا معرفی موکل من بر فرض اینکه صحت داشــته باشــد، دلیل میشــود که این مقدار نفــت را به زنجانی تحویل دهند؟ محموله صندوق بازنشستگی هشتمین یا نهمین محموله است که به زنجانی تحویل داده شده است.

*قاضــی دادگاه: افــراد بارهــا گفتهانــد زنجانی را «م.ش» و «ح.ف.ه» معرفــی کردهانــد، والا زنجانــی را کسی نمیشناخت و به زنجانی پول نمیدادند. وزیر فکر نمیکرد که اینها برای منافع شخصی خودشان فعالیتی کنند.

*وکیل «م.ش»: این اظهارات مستند نیست. من اولین بار اســت که این مطالب را اعلام میکنم. دلیلی وجود ندارد مــوکل بنده بابک زنجانی را فــردی معرفی کرده باشد که دو بانک دارد.

*قاضــی دادگاه: ایشــان با علم و اطــلاع که این دو بانکی که بابک زنجانی از آنها نام میبرد، بانک نیستند، با او فعالیت کرده است.

*وکیل «م.ش»: موکل من نمیدانست که مؤسسات، بانک نیســتند. سندی وجود دارد که در ذیل آن، سه وزیر و رئیــس بانک مرکزی بابک زنجانــی را معرفی و تأیید کردهاند.

*قاضــی دادگاه: «م.ش» و «ح.ف.ه» زنجانــی را به گونــهای معرفی کردهاند کــه توانایی فروش نفت و جابهجایی ارز را دارد و توانستند نظر مساعد وزرا را نسبت به زنجانی جلب کنند.

*وکیل «م.ش»: آشــنایی بابک زنجانی با وزرا مربوط به سال 8۷ است. در سال 8۷ بابک زنجانی با خاتمالانبیا قرارداد بازرگانی داشته است.

*قاضــی دادگاه: خــود زنجانی اقرار کرده اســت او «م.ش» و «ح.ف.ه» را از ســال 88 میشناســد. اینها به مالزی آمدند و با هم مذاکره کردند.

*«م.ش»: این اظهاراتی که شما گفتهاید برای بعد از فروش نفت است.

*قاضــی دادگاه: ما راجع به فروش نفت حرف میزنیم.

*وکیــل «م.ش»: هیــچ مستندی دال بر اظهارات وجود ندارد. در سال 90 از سوی پایگاه خاتمالانبیــا و قرب نوح از بابک زنجانی تقدیر شد.

*قاضــی دادگاه: اینها ربطی به پرونده ندارد. راجع به فروش نفت صحبت کنید.

*فلاحتــی، وکیــل دیگــر «م.ش»: در سال 89 تحریمهای بدی از ســوی دشــمنان اسلام علیــه نظام مقــدس جمهوری اســلامی وضع شده بود و کشور بــرای ادامــه کار در این شــرایط مجبور بود دســت به اقداماتی بزند. نفتی بوده کــه باید به فروش میرفت و متهــم ردیف اول برای فروش نفت معرفی میشــود و به میدان میآید. ســرمایه متهم ردیف اول، مهم نیست، بلکه توانایی او برای اســتخدام افراد توانمند مهم است که با درایت و توانایی و فکری که داشته برخی مشکلات را حل میکند. هیچکس از منویات متهم ردیف اول باخبر نبــوده، نه دولت و نــه کارگزارانش. موکل من تخصص داشته که چطور نفت را حمل کند تا دچار مشکل نشود. تحریمها باعث شــده که این دادگاه تشکیل شود و ما را به جــان هم انداختهاند. درحالیکه این افراد 30 ســال خوب کار کردند و یکشــبه بد شدهاند؟ نکته قابلتوجه این اســت که یــک موضوع حقوقی را بــه یک موضوع کیفری تبدیل کردهاند و آن را بهعنوان شبکه ضدانقلاب معرفی میکنند.

*قاضی دادگاه: ســؤال اینجاست که الان این پولها کجاست.

*وکیل «م.ش»: جعل را متهم ردیف اول انجام داده و موکل مــن جعلی انجام نداده اســت. البته اگر اینکه برای شــما محرز شــده موکل من جعلی انجام داده، ما بنشــینیم و دیگر حرفی نزنیم. حرف اصلی ما این است که روند بازگرداندن بیتالمال اینگونه نیســت که شما پیگیری کردید. مگر با اعدام قضیه حل میشود؟

*قاضــی دادگاه: هم بیتالمال بایــد برگردد و هم مجازات شوند. اینها ســر مسئولان نظام کلاه گذاشتند و بیتالمال را غارت کردند. حرف من این اســت که از این افراد استفاده کنیم تا پولها برگردد.

*نماینده دادستان: دهها سفر نمایندگان شرکت نفت و دادســتانی برای بازگرداندن پولها به خارج از کشــور رفتند و سه سال است میگویند پولها را برگردانید؛ کدام پولها، اینها با اسناد جعلی سند ساختند.

*وکیل «م.ش»: موکل من دو نامه نوشت که پولها را برگرداند، چرا بازپرس اجازه نداد؟

* نماینده دادســتان: اینها حتی در مرحله تحقیقات اسناد جعلی درست میکردند تا بگویند پول دارند. موکل شما در شقوق مختلف دخالت داشته است.

*وکیل «م.ش»: این ادعای شماســت و هیچ سندی برای آن وجود ندارد. نکتهای که باید به آن توجه داشت این است که مدعی باید دلیل بیاورد، نه شاکی و متهم...

*افشــار، وکیل «م.ش»: موکل مــن متهم به جعل نیســت. موکل من هیــچگاه و در هیچیــک از عملیات اجرائی در بحث فروش نفت دخالت نداشته است.

*قاضی دادگاه: شما بهتر است بگویید که من پرونده را مطالعه نکردهام. این نوع دفاع شــما اصلا قابلقبول نیست. اینهمه برگ و ســند در پرونده وجود دارد، اینها که کاغذباطله نیست، مدرک و سند است.

*وکیل «م.ش»: من از نماینده دادســتان دلیل و سند برای کیفرخواســت میخواهم. هیچ قــراردادی وجود ندارد کــه موکل من در آن حضور داشــته و آن را امضا کرده یا کارگزار آن بوده باشد.

*نماینده دادســتان: موکل شــما قبــول دارد که به نمایندگی از شــرکت ایزو با شــرکت فال قرارداد بسته و نفت را به فال فروخته است، حتی بخشی از پول را گرفته و جای دیگری هزینه کرده اســت. موکل شما قبول دارد که کارگزار بوده اســت، هرچند که ما معتقدیم شراکت بوده است.

*وکیــل «م.ش»: نماینــده دادســتان یــک حرف را میزنند و من حرف دیگری میزنم. حرف من این اســت که نقش موکل من درخصوص خرید نفت چیست؟ شما درخصوص فــروش نفت حرف میزنیــد. من میگویم خرید با فروش دو موضوع جداگانه است.

در ادامه رسیدگی، قاضی مقیسه از نماینده دادستان خواســت که به قرائت کیفرخواســت «ح.ف.ه»، متهم ردیف ســوم ســندهای نفتی، بپــردازد. پــس از قرائت کیفرخواســت متهم ردیف ســوم، قاضی مقیسه ختم جلسه را اعلام کرد و ادامه رسیدگی به روز دوشنبه، نهم مردادماه، موکول شد.

هم بيتالمال بايد برگردد و هم مجازات شوند. اينها سر مسئولان نظام کلاه گذاشتند و بيتالمال را غارت کردند. حرف من اين است که از اين افراد استفاده کنيم تا پولها برگردد

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.