ئی فرا شرجاسعکسیوين،زنانجمنجلمس دوهزمباه ر ت «شرق»گف داترد

مولاوردي موافق حضور در آموزشوپرورش نیست

Shargh - - سیاست -

شرق، آمنه شيرافکن: پرونده انتصاب زنان وزير کماکان بــاز اســت. هرچند تابهحــال روي هيچ نامــي توافق نهايي صورت نگرفته است. اســامي اما دهان به دهان ميچرخد، از زهرا شــجاعي و معصومــه ابتکار گرفته تا شــهيندخت مولاوردي و الهه کولايي. با اين حال پروانه سلحشوري، رئيس فراکســيون زنان مجلس تأکيد دارد در گفتوگويي که اخيرا با مولاوردي داشته از او شنيده که ميلي به حضور در وزارت آموزشوپرورش ندارد. در همين حال رئيس فراکســيون زنــان مجلس تأکيد دارد زهرا شــجاعي و فاطمه تندگويان ميتوانند گزينههاي مناسبي براي وزارت آموزشوپرورش باشند. انتقاد او به دولت روحاني اين است که آنطور که بايد و شايد زنان مدير در اين ســالها شناسايي نشده و متأسفانه وزارت کشور دولت يازدهم حتي يک زن استاندار هم منصوب نکرده است. فقدان حتي يک زن رئيس دانشگاه از ديگر کاستيهايي است که او خوشبين است بتوان آن را در دولت دوازدهم محقق کرد.

انتصاب وزراي زن به کجا رسيده و تا چه ميزان قطعي است؟

لابي و مذاکره در جریان است اما هنوز خبر موثق ندارم. شرایط گاهي امیدوارکننده ميشود و گاهي ناامیدکننده.

گويا خانم مولاوردي براي وزرات آموزشوپرورش مطرحاند.

خیر، اتفاقا اخیرا با ایشــان دیداري داشــتم و گفتنــد در حوزه وزارت آموزشوپرورش تجربهاي ندارم و موافق این حضور نیستم.

يعني اگر مطرحشان کنند هم نخواهند پذيرفت؟

خانــم مولاوردي در دیداري که با ایشــان داشــتیم گفتنــد حتي اگر پیشنهاد شود، نميپذیرم. راست هم ميگویند. چرا بخواهند خودشان را خراب کنند؟! اگر فردي در حوزهاي تخصص ندارد، دلیلي ندارد که ورود کند. خانم مولاوردي از مدیران برجسته زن درکابینه هستند و امیدواریم به خوبي از توانمندي ایشان در دولت آینده نیز استفاده شود.

اين روزها شــايعه شده است که ايشــان در کابينه نخواهند بود، صحت دارد؟ زنان مجلس در جريان هستند؟

ما هم خیلي در جریان نیستیم اما پیگیريهاي ما نشان داده که خانم مولاوردي در کابینه خواهد بود. چراکه هم آقاي روحاني از ایشان راضي هستند و هم فعالان جامعه مدني. برخي گمانهزنيها مبني بر این است که به جز خانم اشــرف بروجردي، خانم ابتکار، احمديپور و مولاوردي جابهجا خواهند شــد. شرایط به گونهاي اســت که اطلاعات چندان به بیرون درز نميکند. اما اطمینان دادهاند مولاوردي در کابینه خواهد بود.

اگر خانم مولاوردي گفتهاند وزارت آموزشوپرورش را نميپذيرند، پس گزينههاي ديگر بــراي وزرات آموزشوپرورش از ميان زنان چه کساني هستند؟

زهرا شجاعي گزینه مناسب براي وزارت آموزشوپرورش است. ایشان هم مدیر توانمندي است و هم ميتواند به خوبي از پس مدیریت دشوار این وزارتخانه برآید. برنامه مشــخصي هم براي مدیریت این وزارتخانه دارد. اســتدلال من این اســت که ایشــان جنم کافي بــراي اداره وزارت آموزشوپرورش را دارند. ذهن استراتژیکي دارد و اگر درباره ایشان حرف ميزنم ميدانم از پس مدیریت وزارت آموزشوپرورش برميآید.

اسم خانم کولايي هم نخست براي وزارتخانهها مطرح بود و حالا بيشتر در بحث شهردارشدن ايشــان مانور داده ميشود، شما اطلاع دقيقي داريد که آيا نام ايشان براي وزارتخانه هم مطرح شده است؟

خب باید ببینیم مســئله شــهرداري به کجا ميرســد. ولي به نظرم ایشان گزینه مناسبي براي ریاست دانشگاه تهران است. ریاست دانشگاه تهران از نگاه من موقعیت بســیار ارزشمندي است و ميتواند زمینهساز مدیریت و ریاســت زنان دیگر در دانشــگاههاي کشور شود. متأسفانه ما زني که رئیس دانشــگاه باشــد نداریم و اتفاقا خانــم کولایي چه براي ریاست دانشگاه تهران و چه براي وزارت علوم گزینه مناسبي هستند.

آيا با ايشان در اين زمينه رايزني شده؟

خبر ندارم اما ميدانم فعلا در میان نامزدهاي مطرح براي شهرداري تهران اسمشان مطرح شده است.

فکر ميکنيد شناسايي درستي از مديران زن توانمند براي معرفي در جايگاه وزارتخانهها صورت گرفته؟

راستش ایده من این بود که براي هر وزارتخانه نام یک زن را پیشنهاد کنیم تا اگر وزیر هم نشــود، دســتکم نام آن خانم به میان آمده و براي معاونت همان وزارتخانه مطرح شــود. اما پیشنهاد من با مخالفتهایي مواجه شــد و به ثمر نرسید. در موضوع شناسایي به هر شکل نهادهاي مختلف از مجلس گرفته تا معاونت امور زنان ورود کردهاند. اسامي نیز به دولتمردان ارائه شــده است. خوشبختانه خانمهاي توانمندي داریم؛ از خانم داداشیان در وزارت علوم گرفته تا شاهدایي در وزارت نفت و فاطمه تندگویان، مشــاور امور زنان آقاي زنگنه. خانم تندگویــان اتفاقا از دیگر گزینههاي مطرح و توانمند بــراي وزارت آموزشوپرورش هســتند. هم ســابقه حضور در بدنه این وزارتخانــه را دارند و هم سابقه درخشان اجرائي.

به طور کلي کارنامه دولت را در حوزه تربيت مديران زن چطور ارزيابي ميکنيد؟

ما در خیلي از موقعیتها هنوز زنان توانمند را بازي ندادهایــم. این بــه ضعف مدیریتي در حوزه شناســایي زنان مدیر باز ميگردد. وظیفه زنان نیســت که بیایند و خودشــان را مطرح کنند، در هر وزارتخانه باید مشاوران زنان وزیر این کار را انجام دهند. جمعبندي من این است؛ آنطــور که باید و شــاید در این چهار ســال مدیران زن توانمند تربیت نشدند. هنوز نه رئیس دانشگاه زن داریم و نه استاندار زن. این محیط مردانه فرصت بروز به زنان نميدهد.

اين روزها ســخناني مبنيبر اينکــه 30 درصد از کابينــه به زنان اختصاص يابد به گوش ميرسد، آيا اين مسئله نيز از جانب فراکسيون دنبال خواهد شد؟

بدونتردید. گام نخست ما تأکید بر ضرورت انتصاب وزیر زن است؛ تأکید از این جهت که اگر در این گام عقبنشیني کنیم احتمال دارد رویه شود که آقایان وزیر کمتر به زنان پستهاي کلیدي بدهند. نهتنها وزارتخانهها که ما در استانداريها، بخشداريها، مدیریتها و شعب ادارهها به فکر ارتقاي جایگاه مدیریتي زنان هستیم.

تحقق برنامههاي ششــم توســعه براي افزايش عدالت جنسيتي چطور از سوي فراکسيون دنبال خواهد شد؟

طبق برنامه ششــم زنان باید ارتقاي جایگاه سازماني داشته باشند. این به آن معناست که باید بتوانیم میانگین ارتقاي موقعیت شغلي زنان را به دســت آوریم. باید به یک بانک اطلاعاتي موثق برسیم که چقدر زن داریم و چقدر این خانمها ارتقا پیدا کردهاند. درعینحال باید بُعد نظارتيمان را جديتر بگیریم. باید ببینیم از میزان استخدامهایي که هست، چه درصدي بــه زنان تعلق دارد. دولت ســال گذشــته گفته بود که ما بیشــتر از زنان استخدام کردهایم و پایش و ارزیابي این مسائل برعهده ماست.

حرف آخر؟

راســتش به مسائل زنان که ميرســد، همه در حرف روشنفکرند و در عمــل با هزار مانــع مواجهیم. زنان باید بهخوبــي توانمنديهاي خود را شناســایي کرده و بدانند از پس چه ســمتهایي برميآینــد. نميتوانیم مهرههاي اندک مدیران زن را سوخت کنیم. درعینحال باید تمام توانمان بر افزایش تعداد مدیران زن متمرکز شــود؛ کاري که در این سالها چندان در آن موفق نبودیم و اغلب اســامي زنان مدیــر روي چند گزینه محدود دور ميخورد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.