خیز مجلس و وزارت امور خارجه براي مقابله با آمریکا

Shargh - - سیاست -

او با بیان اینکه موارد نقــض برجام، بدعهديها، تعللها و پیمانشکنيها از سوی آمریکایيها همگي ثبت شده اســت، تصریح کرد: «از نظر ما موارد نقض برجام مستند اســت و هفته گذشته نیز در کمیسیون مشترک بحث شد و اگر در بیانیه پایاني این کمیسیون هم ملاحظه کرده باشــید تأکید شــده که باید تمامي مفاد برجــام از ســوی طرفهاي برجــام در فضاي سازنده و همراه با حسن نیت انجام شود». عضو ارشد تیم مذاکرهکننده کشور با بیان اینکه کمیسیون مشترک به انتقادهای ایــران توجه و آن را تأیید کرده اســت، عنوان کرد: «کمیسیون مشترک انتقادات ایران را مورد توجه و تأیید قرار داد که اجراي برجام ازسوي آمریکا به صورت کامل صورت نگرفته است. ما تمامي موارد را به طور کامــل به هیئت نظارت گزارش ميدهیم.» عراقچــي تأکید کرد: نقض برجام صــورت گرفته؛ اما هنوز تا نقض فاحش و اساســي برجام فاصله داریم و موارد را به هیئت نظارت گزارش ميدهیم و درباره نحوه عکسالعمل هم پاسخ مقتضي را هیئت نظارت اتخاذ خواهد کرد». عراقچي درباره پیشنویس قانون مقابله با تحریمها اظهار کرد : «این قانون که کلیات آن در کمیسیون امنیت ملي مجلس به تصویب رسیده، قانون جامعي اســت که هم اقدامات متقابل در برابر تحریمهــاي آمریــکا را دربر ميگیــرد و هم اقدامات امنیتي آمریکا و اقداماتي را شــامل ميشود که علیه اتباع ایراني در این خصوص صورت گرفته است. باید اقتدار جمهوري اســلامي ایــران در برابر آمریکایيها نشان داده شود .»

ترامپ طرح تحريمهاي ايران، روسیه و کرهشمالي را امضا ميکند

کاخ ســفید اعلام کرد رئیسجمهور آمریکا طرح تحریمهاي روسیه، ایران و کرهشمالي را امضا خواهد کرد. ایسنا به نقل از خبرگزاري آسوشیتدپرس، گزارش ميدهد دفتر مطبوعاتي کاخ سفید اعلام کرد : «دونالد ترامــپ، قانــون مصوب کنگــره را که بر اســاس آن تحریمهاي روسیه، ایران و کرهشمالي تشدید ميشود، امضا ميکند ». ســارا ســندرز، ســخنگوي کاخ سفید هم در بیانیــهاي اعلام کرد: «رئیسجمهور نســخه نهایي را ارزیابي کرده و بــر مبناي اِعمال دیدگاههاي مطرحشــده در مذاکرات، این قانون را تأیید ميکند و قصد امضــاي آن را دارد». این قانون رئیسجمهور را از لغو تحریمهاي روسیه بدون دریافت مجوز از کنگره منع ميکند. قانون مصوب کنگره همچنین تحریمهاي مالي جدیدي را علیه ایران و کرهشمالي وضع ميکند.

ریچارد هاس، رئیس اندیشــکده شــوراي روابط خارجي آمریکا خروج از توافق هستهاي را یک خطاي راهبردي توصیف کرد که موجب منزويشدن آمریکا خواهد شد. هاس، با انتشــار پیامي در صفحه توییتر خود تأکید کرد: «خروج از توافق هستهاي یک خطاي راهبردي است که آمریکا را منزوي و بحراني غیرموجه با ایران ایجــاد خواهد کرد، در حالي کــه آمریکا باید روي کرهشمالي متمرکز باشــد». بارها دونالد ترامپ رئیسجمهور آمریکا با انتقاد از توافق هستهاي ایران و گروه ‪+5 1‬مبني بــر اینکه این توافق امتیازات زیادي را بــه ایران ميدهد، این توافق را وحشــتناک خوانده اســت که آمریکا باید از آن خارج شود. اما کشورهاي دیگر عضو ‪+5 1‬ توافق هســتهاي را چندجانبه و مورد تأیید شوراي امنیت سازمان ملل ميخوانند و معتقدند هیــچ یک از طرفها نميتوانند بــه طور یکجانبه از توافق خارج شوند.

قانــون اختیارات اطلاعاتــي آمريکا، ايــران را جزء کشورهاي متخاصم قرار داد

مجلس نمایندگان آمریــکا روز جمعه با اکثریت آرا، قانــون اختیــارات نهادهاي اطلاعاتــي آمریکا را درباره کشورهاي ایران، روسیه، چین، کوبا و کرهشمالي به تصویب رســاند. به گزارش ایسنا، به نقل از پایگاه خبري کنگره )هیل(، این قانون بودجه ســازمان سیا، دفتر ریاست سازمان اطلاعات ملي، آژانس اطلاعات دفاعي، آژانس امنیت ملي و دیگر برنامههاي مربوطه اطلاعاتــي را تعییــن ميکند. همچنیــن آژانسهاي اطلاعاتــي را موظف ميکند تا در صــورت آگاهي از اینکه یک مقام در داخل قوه مجریه اطلاعات محرمانه را خارج از کانالهاي ارتباطي معمول براي یک طرف متخاصم خارجي فــاش کند، این موضوع را طي یک هفتــه با کمیتههــاي اطلاعاتي مجلــس نمایندگان یا ســنا در میان بگذارنــد. بنابراین قانــون طرفهاي متخاصم کشورهاي ایران، روسیه، چین، کرهشمالي و کوبا هســتند.یک دادگاه آمریکایي ایران را به پرداخت غرامت به قربانیان یک حمله تروریستي محکوم کرد که واشنگتن ادعا ميکند کار حماس بوده است. پایگاه خبري ‪360 Law‬ ، ســایت تخصصــي در حوزه اخبار حقوقــي – قضائي- خبر داده یــک قاضي فدرال در ایالت واشــنگتن، با صدور حکمي ایران را به پرداخت حدود 209 میلیــون دلار به خانوادههاي قربانیان یک حمله تروریســتي در بیتالمقدس محکوم کرد. این دادگاه مدعي است نهادهاي ایراني مرتبط با حماس را که از فعالیتهاي تروریستي این سازمان حمایت مالي کردهاند، پیدا کرده است و جمهوري اسلامي ایران باید به خانوادههاي قربانیــان این حادثه غرامت پرداخت کند. کریستوفر کوپر، قاضي این دادگاه آمریکایي حکم داد که اورا کوهن، همسر سابقش شالوم و پنج فرزند آنها به دلیل جراحتهاي ناشي از بمبگذاري در یک اتوبــوس در بیتالمقدس مجاز به دریافت غرامت از دولت ایران هســتند که مبلغ آن، از 15.۷5 میلیون تا 39 میلیــون دلار خواهد بود. این حادثه در آگوســت 2003 اتفاق افتاد و 18 نفر جان خود را از دست دادند و بسیاري نیز زخمي شدند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.