مبالغهگویی در اقتصاد را متوقف کنیم

Shargh - - سیاست -

نتیجهگیــری و جمعبنــدی: در شــرایط نامطمئــن اقتصادی و با توجه به انبوه مســائل ناشــی از چندین دهــه نابســامانی ناشــی از تصمیمهــای اشــتباه و خســارتبار اقتصــادی کــه بــر دوش دولــت حاضر قــرار گرفته، به دولت محترم پیشــنهاد میشــود: 1مســئولیت نهادهای اقتصادی به افرادی واگذار شود که با چگونگی پیشــرفت اقتصــادی و صنعتی جهان آشــنایی عمیق دارنــد، موانع عقبماندگــی اقتصاد ایران را میشناســند، از گفتوگوی چندطرفه استقبال میکننــد و به بیحاصلی ســخنرانیهای یکطرفه و ارائه نظریات خود برای مســتمعان سربراه پی بردهاند. از یاد نبریم که مشــکلات کنونی از آســمان بر ســر ما آوار نشده، بلکه اغلب آنها حاصل بیتدبیری متولیان امر بوده که خود میتواند ناشــی از عدم دانش کافی، سیاســیبودن انتخــاب مســئولان بــرای بخشهای اقتصــادی، محدودیت دایره خودیهــا و نبود تجربه عملی و کاربردی آنها باشد. 2-دغدغه اصلی و اولویت متولیان صنعت کشــور، تمرکز بر ایجاد صنایعی باشد که در سطح اول؛ )فناوری بالا( یا سطح دوم؛ )فناوری متوسط بالا( باشد. 3- برنامه توسعه اقتصادی با تمرکز بر چند بخش محدود و مشخص، که از تعداد انگشتان یک دســت تجاوز نکند، آغاز شــود. نحوه انتخاب این بخشها بهگونهای باشد که بیشترین اشتغال مستقیم و غیرمســتقیم، بیشــترین اثرگذاری پســین و پیشین و بیشــترین تحریک در ســرمایهگذاریها در زنجیرههای بعدی را ایجاد کند. همچنین بخشهای انتخابشــده باید بیشــترین امکان بازتوزیع منابع در اقتصاد را میسر کند و بیشــترین منابع درآمدی را برای دولت در قالب مالیات و امثالهم فراهم کنــد. 4- در برنامه راهبردی، تولیدی کــه مورد نظر و دارای اولویت اســت بهدقت تعریف شــود )مونتاژهای بیهوده که تأثیر توســعهای ندارنــد از حمایــت برخــوردار نشــوند(. 5 – مفهوم «رقابت» بهطور کاملا مشــخص و غیرقابل تفســیر و تعبیر، تبیین شود. سردرگمی در تعریف رقابت، موجب ایجاد واحدهایی در برخی صنایع شده که ظرفیت تولید آنها چند برابر نیاز بازار داخلی است و به دلیل فناوری پایین قابلیت صادرات نیــز ندارند. 6- جدا از مبالغه و اغراقگویی پرهیز شــود. انتشار آمارهای دقیق و بهروز که مبتنی بر کیفیت بوده، با وجود کم بودن تعدادی آن و پرهیز کردن از اولویت دادن به خرید محبوبیت با ارائه آمارهای کمی ولی بیمحتوا، بهترین راه کسب اعتماد اجتماعی و مقابله با گزافهگوییهای مخالفان است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.