ديدهبان ايران

Shargh - - سیاست -

خورخوابها در بندرعباس

خورهای بندرعباس، پایتخت اقتصادی ایــران، پناهگاه معتادان و بیخانههایی شــدهاند که ریالی بــرای هزینههای زندگی خــود ندارنــد. شــاید بــه یــاد نامگــذاری گورخوابهــا در شــهریار، بندریها هم به این افــراد «خورخواب» میگوینــد. آنها در پیشرویهای دریا به داخل شهر که خورهای ریزودرشــتی را در بخش جنوبی بندرعباس بــه وجــود آورده، زندگــی میگذراننــد و زندگیشــان ترکیبی اســت از مصرف مواد مخدر، تهیه غــذا و تفکیــک زباله. گزارش یک رســانه محلی حکایــت از آن دارد که کارتنخوابهای بندرعباس، روزها زبالههای سطح شهر را میجورند تا چیزی برای فروش پیدا کنند و عصرها به جاهای خود در بستر خورها برمیگردند و زندگی خود را در بستری از فاضلاب شهری، حشرات ناقل بیماریهای واگیردار و... ادامه میدهند. این خورها که در واقع کارِ ســیلبند را هم انجام میدهند، در صــورت بــروز هرگونه حادثه غیرطبیعی، میتواننــد قتلگاه خورخوابها باشــند. کارتنخوابهــای بندرعبــاس هم مانند بســیاری از کارتنخوابهای شهرهای دیگر کشــور نیاز به حمایتهای درازمدت و کوتاهمدت دارند؛ نگرانکننده است اگر تصور کنیم آنها روزی از خورها بیرون بیایند و برای کســب آنچه حق خود میدانند، به ســمت مرکز شهر روانه شوند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.