راز بقایی

Shargh - - سیاست -

پوريــا عالمي: از مــا میپرســند نظر کارشناســی و روشــنفکری و پزشــکی و پرتودرمانــی و عرفانــی مــا درباره ماجــرای آقــای بقایی )که همــراه آقای احمدینــژاد صلاحیتش برای نامــزدی در انتخابات ریاســتجمهوری ۹۶ تأیید نشد، اما برای هشت سال ریاستجمهوری صلاحیت داشت( چیست؟ و چرا او به زندان افتاد؟ و چرا آزاد شد؟ و آندفعه که رفته بود حبس، سر چی بود؟ و ایندفعه چیشد؟

نظرات مشعشــع ما: ببینیــد یک کارتون بــود موقع بچگیهــای مــا به اســم میگمیگ. یادتان اســت؟ هیچوقت این بندهخدا به شــترمرغه نرسید و همیشه همهجــور بلا هم ســرش میآمد. ما هر شــب آرزو میکردیم که خدایا چی میشــه میگمیگ که اینقدر گرسنه و پابرهنه اســت، برسه به شترمرغه و حالش را ببرد؟ اما هرگــز این اتفاق نیفتاد. تا کی؟ تا موقعی که پسر دیوید بکام یک روز به باباش گفت: بابا خیلی دوســت دارم یه روز میگمیگ شــترمرغه رو بخوره. بابای پســر دیوید بکام هم یک تکست زد به کمپانی ســازنده انیمیشــن و گفت در این قسمت میگمیگ شــترمرغه رو بخوره. هزینه رو کارتبهکارت میکنم. باورتان نمیشود هنوز کامل کارتبهکارت نکرده بود که میگمیگ شــترمرغه را گرفت و پدرش را درآورد و خــوردش و تمام. حالا حکایت آقای بقایی اســت. توی محله ما یکی را گشــت بگیرد، تا ششماه طرف دمپایی لاانگشتی هم توی خانه نمیپوشد، بعد آقای بقایی به قول ســخنگوی قوه قضائیه، هم اتهام مالی دارد، هم اتهام استفاده از موقعیت دولتی دارد و هم اتهام توهین دارد، بعد ایشــان هم از انفرادی میآید و برای ریاســتجمهوری ثبتنام میکند. هم دوباره که میگیرندش، ۲۰ میلیــارد وثیقه دارد که بگذارد و از زندان بیاید بیرون، هم بلد است جلو در زندان برای ســخنگوی قوه قضائیه خطونشان بکشد. دمش هم گرم. دم پســر دیوید بکام و بابای پسر دیوید بکام هم گرم. ما که نه بابامان دیوید بکام است، نه ۲۰ میلیارد تومان وثیقه داریم، مجبوریم شــارژ ساختمان را هم بهموقــع بدهیم که یک موقع آبمــان را قطع نکنند، چون دستمان به جایی بند نیست. چه برسد به اینکه برای رئیس ســاختمان شاخوشانه بکشیم... خلاصه نظر ما این اســت که میگمیگ هنوز توی تلویزیون ما هیچوقت به شترمرغه نمیرسد و هردفعه هم دست و پاش میماند زیر ســنگ. میگمیگ فقط توی خانه دیوید بکام میتواند شترمرغه را کبابش کند و بخورد. یعنی چی؟ یعنی شــما کماکان از پوشــیدن دمپایی لاانگشــتی در خیابان امتناع کنید که مشــکلی پیش نیاید. این است نظریه راز بقایی.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.