به یاد سیفالله داد در هشتمین سال فقدانش جای خالی

Shargh - - سیاست - محمدمهدی عسگرپور روحش شاد

غیرقابلانکار است که در بین هنرمندان چند دهه گذشته کمترکســی علاوهبر فعالیت در سطح بالای حرفهای، توان بالای مدیریتی هم داشته باشد و البته این ترکیب نه در کشور ما که در دنیا هم سخت یافت میشود، مضاف بر اینکه کار مدیریت هنری در کشور ما آنقدر پیچیده و دشوار است که بهوجودآمدن این ترکیب را سختتر از حد متعارفش میکند.

مرحوم ســیفالله داد بیتردید یکــی از بهترین نمونههــای این نوع ترکیب بود. آنچــه او را از افراد مشــابهش متمایز میکرد، وسعت دید و تلاش برای بهروزشــدن بود و این دو نکته بــا اصولی که به آن معتقد بود از او فرد ممتازی ساخت.

امروزه از آن جهــت جای خالیاش بیشازپیش احســاس میشــود که بخشــی از غبارهــای زمان مدیریتش که ناشی از تحولات سیاسی آن روزها بود، فرونشســته و تا حد زیادی مشــخص شده که او چه طرح و برنامه بلندنظرانهای برای اداره سینمای کشور داشت؛ برنامهای که در دوره خودش درست فهمیده نشــد و توان او را تــا حد زیادی گرفــت و در جریان محافظهکاری و نبود وســعت دیــد کافی که گاهی وجه مشترک هنرمندان و مدیران میشود، محترمانه به او اعلام شــد که در تغییرات بزرگ و سختی که در سر دارد نمیتواند همراهان زیادی داشته باشد. فکر میکنــم بههمیندلیل او مأموریت خــود در آخرین ســمت اجرائیاش را پایانیافته تلقی کــرد و البته در ایــن پایانبندی نمیتوان نقــش منتقدان دولت اصلاحات، با ضدارزش قلمدادکردن فضای فرهنگی و هنــری آن روزهــا و همصدایی برخــی هنرمندان صاحــب تریبون و ســکوت برخی فعالان ســینما را که تصور دقیقی از تحولات پیشرو نداشــتند نادیده گرفت. درواقع به اســتناد منابع آرشــیوی، بیشترین تمجیدها از او، نه در روزهای پایانی کارش در وزارت ارشــاد، بلکــه در دورههای بعدتر کــه همکارانش مطمئن شــدند چه گوهری را از کــف دادند صورت گرفت و مقایسهها باعث شد، مهر و محبتها نسبت به او بیشتر شود. بههرروی قاطبه سینماگران از او به نیکی یاد میکنند و او را جزء موفقترین فیلمســازان و مدیران فرهنگی پس از انقــلاب میدانند. امروزه بیماریهــای مزمن حوزه فرهنــگ و هنر که حاصل فقــدان طرح و برنامه و نبود جســارت اجرا در طول ســالهای متمادی اســت، بیشــتر از همیشه ارزش افرادی مثل آن مرحوم را مشخص میکند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.