فلسفه علم در ایران

Shargh - - انديشه -

تحــولات علمی که پــس از قرون ۱۶ و ۱۷ میلادی با ظهور دانشمندانی نظیر گالیله، نیوتن و کپلر آغاز شــد و بعدتر در قرن بیســتم بــا هایزنبرگ و انیشــتین ادامه پیدا کرد فهم انســان از جهان را به صــورت بنیادینی تغییر داد. این تحــول اگرچه در حیطه علم اتفاق افتاد اما تبعات فکری و فلسفی بســیاری نیز به همراه داشــت و پای تحــولات علمــی در زیستشناســی، شــیمی، فیزیــک، کیهانشناســی و این اواخــر ژنتیک به حیطه فلســفه هم باز شــد و پرســشهای فلســفی جدیــدی ایجاد کرد که تــا پیش از این وجود نداشــت. اگر فلسفه علم را به معنای گسترده آن علمشناسی یعنی کوششی فکری برای شناخت چیستی و ویژگیها و نقش علم و نســبتش با دیگر حوزههای معرفتی بدانیم، تاریخ آن را میتوانیم به افلاطون و ارســطو برگردانیم اما فلســفه علم به معنای دقیقتر از میانههای ســده نوزدهم تا نخستین ســالهای قرن بیستم شکل گرفت و امروز به عنوان فلسفه خاص به رشتهای فراگیر تبدیل شده که درباره مسائل اساســی و بنیادین «شناخت» بشری و بررسی چیســتی و چگونگی علوم بحــث میکنــد و از لحاظ علم مورد بررســی خود به زیرشــاخههای متعددی تقسیم میشود.

گروههای آموزشــی فلسفه، مرکز اصلی شــکلگیری و تدریس فلسفه علــم در نهادهای جدید دانشــگاهی بودهانــد، امــا توجــه فیزیکدانــان، ریاضیدانــان، زیستشناســان و دانشمندان سایر حوزهها نیز تدریجا به این رشته جلب شد.

فلســفه علم عهدهدار بررســی و شــناخت مســائل و مباحــث مربوط به علم اســت، بنابرایــن نمیتوان در حوزههایــی ماننــد جهتگیریهــای پژوهشــی، روششناســیها، انتخاب موضــوع و ســنجش اعتمــاد دستاوردهای پژوهشی از دستاوردهای فلسفه علم بینیاز بود. در ایران هنوز

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.