بحران بازتولید و پیدایش پرولتاریای «قانونشکن» جدید

Shargh - - انديشه - منبع : criticatac.ro/lefteast

مبارزه علیه اســتخراج از معادن، کشــاورزی تکمحصولــی، تغییــر ژنتیكــی در محصولات کشــاورزی و کنترل شــرکتهای چندملیتی بر بذر گیاهان در کانون سیاست جنبشهای اجتماعی در آمریكای لاتین و همچنین ایــالات متحده و کانادا قــرار دارد. این روزهــا یكی از شــدیدترین مبارزات در ایالات متحــده مبارزه سرخپوســتان قبیله سو علیه ساخت خط لوله انتقال نفت اســت که از قلمــروی آنها عبور میکند تا داکوتــا را به ایلینوی متصل کند. نمایندگان بومیــان آن منطقه به همراه بســیاری از دیگر کنشــگران از بخشهای مختلف کشور و از آمریكای لاتین در آنجا جمع میشوند تا جلوی این پروژه را بگیرند.

مهم اســت تاکیــد کنیم کــه این مبارزات برای دفاع از مواهب اشتراکی هیچگاه صرفاً تدافعی نیســتند. هدف همگی آنها ایجاد مواهبی «اشتراکی» اســت. دفاع از زمین خــود به معنای دفــاع از امــكان کنترل بــر قلمرو نیز است که برای ایجاد استقلال سیاسی و خودگردانی ضــرورت دارد. محلات و شــبكههای ســازمانی در مناطــق شــهری که زنــان در خیابانها ایجاد میکننــد - چراکه امــروزه بازتولید در بیشتر کشــورها به ســمت خیابانها پیش مــیرود - شــكلهای جدیدی از امــرار معاش و همبســتگی ایجاد میکند. در زاغههای برزیل یا آرژانتین، مردمی که از مناطق روســتایی بیرون شدهاند محلههای جدیدی میسازند، اردوگاههای جدیدی که در آنها خانه، باغچه و محل بازی کودکان ســاخته میشــود. من از یكی از این زاغهها در آرژانتین، زاغه رتیرو بیس، دیدن کردم و در آنجا زنانی را دیدم که عمیقاً تحت تأثیرشــان قرار گرفتم. احساس کردم چیز جدیدی در جریان است چون این زنان در وضعیتی زندگی میکنند که هر لحظه از زندگی هرروزهشان مباحثهای سیاسی اســت. نكته اینجاست که در آنجا هیچ چیز تضمینشــده نیســت و بــرای بهدســتآوردن هــر چیزی باید جنگیــد. از هر چیــزی باید دفاع کــرد. بــرای آب و برق بایــد با دولت مذاکره کــرد. ولی آنان به دولت اجازه نمیدهند تا زندگیشان را سازماندهی کند. آنان با دولت مبارزه میکنند تا بذر کشاورزی داشته باشند، تا برق مجانی داشته باشــند، تا آب آشامیدنی داشته باشــند، تا بــه جــای گل و لای جاده داشــته باشــند، در نتیجه همیشه در مبارزهای مداوم سر میکنند. این زنان تلاش میکنند تا زندگی خودشــان را بسازند، با یكدیگر پیوند عمیقی دارند، «مراکزی برای زنان» تاسیس کردهاند که خدمات پیشــگیری از بارداری هم ارائه میدهد. دولت دیواری ســاخته تــا «زاغه» را از باقی شــهر جدا کند و مانع تصرفهای دیگر شــود، اما زنان این دیوار را خــراب کردند. این زنان از «تئاتر ستمدیدگان» به عنوان شكلی از آموزش سیاسی استفاده میکنند تا بحثی سیاسی میان خودشان برپا کنند و گاهی به شــیوهای مفرح به مسائلی چون تعرض جنسی بپردازند و از زنان دیگر دعوت میکنند تا در این بحثها شرکت کنند.

نمیدانم آیا آنچه در جریان است توانایــی آن را خواهــد داشــت تــا با سیاســتهای کلان مقابلــه کند یا نه، اما میدانم که چیز جدیدی در جریان است و ما باید از اینجا شروع کنیم.

پینوشتها:

‪homo economicus 1[]‬ : مفهومی در بعضــی نظریههــای اقتصــادی کــه انســان را موجودی حســابگر به تصویر میکشــد که به دنبــال منافع شــخصی خود اســت. به طور کلی، انســان اقتصادی به دنبال آن است تا بیشترین مطلوبیت utility() را در مقام مصرفکننده و بیشترین سود را در مقام تولیدکننده کسب کند. م

[2[ بــه فرمــی از تئاتــر گفتــه میشود که اولین بار کارگردان برزیلی، آگوســتو بــوآل، در دهــۀ 70 میلادی در برزیل بنیان نهــاد. در این نوع تئاتر از تكنیکهایی اســتفاده میشــود تا مخاطب را درگیــر و ترغیب به ایجاد تغییرات اجتماعی و سیاسی در شرایط زندگیشان کند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.