غ کن مرلدومسرپتو لشهمرامبحا فرظ ان اظرد قو شیکرسچاتنند

Shargh - - ادبيات هنر . -

گروه هنــر: درحالیکــه تمامی بلیتهای کنســرت جمعهشــب شــهرام و حافظ ناظــری در قوچان به فروش رفته بود، زمزمههای لغو کنسرت از ظهر همان روز آغاز شــد و نهایتــا با وجود تمامــی پیگیریهای بهعملآمده که تا پاســی از شب ادامه داشت، اجازه برگزاری پیــدا نکرد؛ خبــری که تمامی رســانهها را تحتالشــعاع خود قرار داد و علاوهبرآن، باعث شد تا مخاطبان این کنســرت درحالیکه بلیتهایشان را در دست داشتند و از راههای دور و نزدیک برای تماشای این برنامه آمده بودند، بیش از هفت ســاعت جلوی سالن کارگران شهر قوچان معطل شوند. بامداد شنبه بعد از درگیریهایی، غائله این کنســرت لغوشده هم تمام شــد، اما صبح دیروز در پی اتفاقات این کنسرت لغوشده، جلسه اضطراری هیئتمدیره خانه موسیقی هم برگزار شد.

حافــظ ناظری کــه ایــن روزها خــودش را برای برگزاری کنسرت در تهران آماده میکند، در گفتوگوی اختصاصی با «شــرق» شرح ماوقع را اینطور تعریف میکند: «ما حدود ســاعت 3.5 بعدازظهر از ســمت شــهر مشــهد به قوچــان راه افتادیــم و خودمان را برای ســاندچک آماده میکردیم. از همان ساعتها زمزمههای لغو کنسرت شنیده شد، اما چون هیچگونه اعلام رسمیای نشده بود، ما همچنان به سمت سالن رفتیم. متوجه شدیم که پیش از ما صدابرداران اجازه ورود به ســالن کارگران شــهر قوچــان را پیدا نکرده بودند. ما هم که رســیدیم، ساعتی را در ماشین بیرون در ســالن منتظر ماندیم و از آنجا که قرار بود کنسرت ساعت 17:30 آغاز شــود، مردم دستهدسته به سالن میآمدنــد. خبرها هم درباره لغو کنســرت میآمد تا آنجا که تمامی مســئولان ارشــاد استان هم در محل کنســرت حاضر شــدند و تنها جوابی که برای سؤال ما دربــاره دلیل لغو میدادند، حکم دادســتانی بود. سرانجام شخص دادستان با من تماس گرفت و گفت: «جان شــما و استاد در خطر اســت و برای من حفظ جان شــما مهم اســت و بههمیندلیل سالن کنسرت را ما پلمب کردهایم». من هم به ایشــان پاســخ دادم که ما جانمان را بــرای مردم میدهیم. هزاران نفر از راههای دور و نزدیک، حتی از زاهدان، اهواز و بوشهر آمدهانــد، و برای برگزارنشــدن کنســرت ناراحتند. به ایشان توضیح دادم که اگر این مسئله حل نشود برای شــما تبعات زیادی دارد. اگر لازم است ما برگهای را امضا کنیم و در آن بنویسیم که از جان خود گذشتهایم هم حاضریم این کار را بکنیم، اما شــما درهای سالن را باز کنید.

دادســتان باز هم به من تأکید کرد که ســالن برای حضور شــما خطرناک اســت. من به ایشان گفتم که شــما ســالن را دو روز پیش عوض کردید، چطور دو روز پیش متوجه این نکته نشــدید کــه این وضعیت خطرناک اســت، چطور به ما مجــوز دادید؟ جوابی نداشــتند و بههرحــال تلفــن را قطع کردنــد و قول همکاری دادند. این ماجرا حدود ساعت 19:30 عصر اتفاق افتاد». حافظ ناظری ادامه داد: «مردم همچنان تا 12 شــب منتظر شــدند، چراکه پیش از این قول به حل مشــکل و شکســتن پلمب در و برگزاری کنسرت در ســاعت 10 شــب داده بودند. متأسفانه بین مردم و مأمورانــي که در محل حاضــر بودند درگیریهایی شد. مردم شــعار میدادند، فریاد میکشیدند و گریه میکردنــد. در ایــن میان حال پدرم هم بد شــد و به دلیل خستگی و اســترس راهی درمانگاه کوچکی در همان نزدیکی شــد. واقعیت این است که من و استاد هــر دو ناراحت مردم بودیــم، اما ســرانجام مجبور شــدیم که با اعضای گروه راهی مشهد شویم. در راه بودیــم که تلفن من زنگ زد و خبــر دادند که یکی از مردم پلمب در را شکســته و 400،500 نفر از مردم که همچنان پشــت درها مانده بودند، داخل سالن رفته و درگیری ادامهدار شده اســت. اگر شما نیایید، خون بهپــا میشــود». او در ادامه صحبتهایــش درباره اخبــار دروغی کــه در خبرگزاریها دربــاره برگزاری موفقیتآمیز کنســرت در قوچان منعکس میشــد، گفت و افــزود: «در خبرهایی در همان ســاعاتی که ما پشــت درهای پلمب شده منتظر بودیم میآمد که به شــایعات توجه نکنید، کنسرت با موفقیت در حال برگزاری اســت». زمانی که من دیــدم افرادی دارند از موقعیت پیشآمده سوءاســتفاده میکنند، تصمیم گرفتم با مردم رودررو صحبت کنم. به سالن کنسرت رفتــم و گفتم مایه تأســف اســت که اجرای اشــعار فردوســی بعد از هزاروصد سال در سرزمین خودش ممنوع است. این شأن مردم نیست؛ مردمی که منتظر اجرای موسیقی فاخر هستند».

درحالیکه خبر میرســد که رایزنیهایی در حال انجــام اســت تــا در 10 روز آینده همین کنســرت در شــهر قوچان برگزار شــود، حافظ ناظــری که از جو بهوجودآمده بسیار متأثر بود، درباره وضعیت عودت بلیتهای کنســرت گفت: «باور کنید اشک به چشمم میآیــد وقتی میبینم حتی این مردم هنوز طلب پول بلیتهایشــان را هم نکردهاند. بههرروی تهیهکننده این کنســرت، آقــای میکائیل محمدی کــه از نیکان روزگار هستند، هماهنگیهای لازم را برای عودت پول بلیتهای مردم انجام میدهند».

او ادامه داد: «درحالحاضر ما مشغول آمادهشدن برای کنسرت در تالار وزارت کشور در روزهای 10 تا 13 مرداد هستیم که در آن داســتان ضحاک و همچنین بخش آفرینش شاهنامه اجرا خواهد شد.

این کنســرت درواقــع همان پــروژه «نوای صلح ایران» اســت که 15 ســال پیش در آمریکا اجرا شد و حالا برای اولینبار در ایران اجرا میشود».

پیــش از این نیز 9 ماه گذشــته طــی برگزاری تور «ناگفته» کنســرت شــهرام و حافظ ناظری در شــهر یزد لغو شــد. همچنین کنســرت قوچان شهریور این مجموعه کنســرت هم اجازه برگزاری پیدا نکرد. لغو کنسرت جمعهشب قوچان بازتابهای گستردهای در مطبوعات داشت.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.