جدول2882 طراح:بیژنگورانی 

Shargh - - جامعه -

افقی:

1- کنایــه از راه بســیار دور یا جای دســت نیافتنی اســت- از هفــت قلم آرایــش قدیم بانــوان 2- کوره گچپزی- صدای باران- پایتخت تبت 3- جامه، لباسجوینده راه- اسب یدک 4- ناسازگاری- پرداختن به کاری برای سرگرمی- لایه محافظ دندان 5- پول ژاپن- پارچه ظریف بافت- بخشــی از بافت جانوری در مهرهدارانصوت شادمانی 6- سخت و دشوار- دانههای کاشتنیفاقد آرامش 7- گیاه- پنــد گرفتن- مجموع رفتارهای متقابــل 8- کتابی ارزشــمند تألیف شــیخ حر عاملی، محدث قرن یازدهم 9- ســرزنش- حشرهای مزاحممغازه 10- نوعی اســلحه کمری- پروانه وکالت داردلقب خواجه ســرایان 11- کاکل اســب- تحیت- مایه عذاب و دردسر- درخت زبان گنجشک 12- دعای صبح جمعه- از اختراعات ادیسون- ظلم و ستم 13- دارواز القاب حضــرت علی)ع(- از ابزار خیاطی 14- دلگیر شدن- نوعی خاک- بعد از مهر 15- موسیقیدان عصر ساسانی- میل دائمی به خرید بیشتر و بیشتر کالاها.

عمودی:

1- دیواره جداکننده یک قســمت از سالن- شهری در اســتان خراســان جنوبی 2- پراکندگی- میوهای با خاصیت طبی شــبیه ســنجد- حشــرهای از خانواده سوســک 3- از پرنــدگان- خوراکــی از آرد گنــدم و خاکه قند- بارکش 4- اجرای اثر موســیقی در حضور مردم- مگس آفریقایی- دســت شکســته! 5- روشنی تصویر- قهرمان تروا- همیشــه رنــگ ندارد 6- عددی یک رقمی- قطعی برای کتاب- مســابقه اتومبیلرانی 7- فرورفتــه- نوعی تایــر بدون تیوب- مــدت زمان

طولانی 8- شــریفتر- آفرین فرنگی- آزاد شده از زندان 9- لغتنامه- دوربین نجومــی- تکرار حرف دوازدهم 10- از چهار جهت جغرافیایی- صبر و تحمل- از الفبای فارســی 11- تکنــوازی – دندانهای اولیه- سرســرای

ورودی 12- راه میانبر!- مجاب شــده- سخن گستاخانه 13- ساکن کره زمین- رمان مشهور دافنه دوموریه- پارچه ابریشمی 14- برداشت شخصی از مفاهیم- گمراهکردناز ویتامینها 15- سرانجام- محل کسب درآمد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.