پادرمیانی برای عدم احضار منصوریان به کمیته اخلاق

Shargh - - ورزش -

هفته اول لیگ برتر جمعهشب با شکست استقلال به پایان رســید. پیش از اینکه استقلال در آبادان یکصفــر مغلوب میزبــان خود صنعت نفت شــود، تیم پارس جنوبی موفق شده بود با شکستدادن گسترش فولاد، دیگر برنده روز دوم هفته اول لیگ لقب بگیرد.

پارس جنوبی جم در اولین حضورش در لیگ برتر همه را غافلگیر کرد. این تیم موفق شد در اولین بازی لیگبرتریاش در خانه گســترش فولاد تبریز چهار بر یک پیروز شــود. قهرمان فصل گذشــته لیگ یک تنها میهمانــی بود که در هفته اول برنده شــد. تنها تیمی بود کــه در لیگ هفدهم بیش از دو گل زده اســت و با پیروزی با اختلاف ســه گل موفق شد در شروع لیگ برتر، بالاتر از پرسپولیس در صدر جدول قرار بگیرد.

این تیم که از شهر کوچک جم در استان بوشهر به لیگ برتر آمده، تا ســال پیش هیچ حضوری در سطح اول فوتبال ایران نداشــت. جم بــا مهدی تارتار فصل گذشــته در اولین حضورش در لیگ یک قهرمان شد و حالا لیگ برتر را با صدرنشــینی آغاز کرد. تارتار پس از بازی تأکید کرد نباید از این برد مغرور شــد. «بازیکنان باتجربه ما آنقــدر تجربه دارند کــه نگذارند جوانان مغرور شــوند. ما نباید با این نتیجه مغرور شویم. من این برد را به تمام هواداران جمی تبریک میگویم». در آن سوی میدان لوکا بوناچیچ، سرمربی گسترش فولاد، عنوان کرد روز تیمش نبود و از اینکه 4 بر یک شکست خوردند، راضی است. آلویس نانگ، مهاجم کامرونی پارس جنوبی، با زدن دو گل به گسترش فولاد به اولین مهاجم دوگله لیگ هفدهم تبدیل شد. این بازیکن یک پنالتی هم از دست داد. در هفته اول لیگ شش پنالتی گرفته شد که پنجتای آن گل شــد. نانگ تنها بازیکنی بــود که پنالتی را هدر داد. در مجموع 2۰ گل در هفته اول به ثمر رسید.

گرد و خاک منصوریان

نفت آبــادان دیگر تیم برنده جمعــه بود. این تیم با ســرمربی و بازیکنان جدیدش در شروع لیگ، بردی شــیرین را کسب کرد. شاگردان فراز کمالوند با تک گل جاســم کرار از روی نقطه پنالتی تیم مدعی استقلال را شکســت دادند. اســتقلال که در غیاب چند مدافع اصلیاش مجبور شــده بود از یک مدافع جوان به نام عظیــم گوک اســتفاده کند، لیگ هفدهــم را با باخت شــروع کرد. برای اولینبار اســت که اســتقلال لیگ را با باخت شــروع میکند. اســتقلال در ایــن بازی با محرومیت ســه بازیکن جوان خــود به نامهای مجید حســینی، مهدی قائدیفــر و امید نورافکــن روبهرو بود. این بازیکنان چون تیــم امید را همراهی نکردند، بــا محرومیت همــراه شــدند. همانطور کــه انتظار میرفت، علیرضــا منصوریان پس از بازی شــدیدا از فدراســیون فوتبال انتقاد کرد. او تندترین انتقاد را نثار محمدرضا ســاکت، سرپرست دبیرکلی فدراســیون، کرد: «به نمایندگــی از تیم و هواداران به ســاکت تبریک میگویم. لعنت بــه خودخواهی و بیســوادی فوتبال. لعنت به قوانین فوتبال کــه در مملکــت مــا رعایــت نمیشود. لعنت به قوانین فیفا. لعنت به گذشتهای که فراموش میشــود. نمیدانم محمدرضا ســاکت میداند استقلال نیمی از هواداران فوتبال را دارد یا نه. ما تا قبل بازی صبر کرده بودیم. مــا کار قانونی کــرده بودیم و تصورمــان این بود کــه قانونی با ما برخورد شــود. مملکت ما این همه شــهید داده که آزادی بیان باشد».ســرمربی استقلال معتقد اســت که طبــق قوانین نباید محرومیتی برای بازیکنان اســتقلال در نظر گرفته میشد: «به تاج گفتم با قوانین عجیب و غریــب خود بــه قوانین فیفا توهیــن کردید. یکســری از خبرنــگاران قوانین فیفا آگاهی دارند و نوشــتند که غیرقانونــی بازیکنان ما را محروم کردند. به تاج گفتــم کار قانونی انجام دهید، صحبتی نمیکنــم، ما تابع قوانین فیفا و فدراســیون هســتیم». منصوریان پس از ایــن صحبتهای تند به کمیته اخلاق فدراســیون فوتبال احضار شــد. هرچند کــه عصر دیروز با دســتور تــاج احضار او بــه کمیته اخلاق منتفــی شــد. درحالیکه برخی کارشناســان معتقدند استقلال به نفت آبادان باخت، نه فدراسیون و مســئولان. تیم اســتقلال تصمیم فدراســیون را در باختشان مؤثر میدانند. پندار توفیقی، معاون ورزشی باشگاه اســتقلال، ضمن انتقاد از فدراســیون فوتبال در واکنــش به احضــار منصوریان بــه کمیته اخلاق فدراســیون فوتبال به تســنیم گفت: «نامه مکتوب از سوی این کمیته به باشگاه استقلال ارسال نشده است. اگر روال فدراسیون روالی باشد که بیقانونی و ظلم به استقلال را در پیش بگیرد، مطمئنا هیئتمدیره باشگاه تصمیم جدیتری خواهد گرفت. از فدراسیون فوتبال انتظار بیشــتری میرفت که جلوی ایــن بیعدالتی را بگیــرد. ما به طور حتم شــکایت خواهیم کرد و پیگیر حق اســتقلال هستیم ». محمدرضا ســاکت، دیروز در پاســخ به صحبتهای منصوریــان تأکید کرد تصمیم کمیته انضباطی قانونی بوده است.

توقف رقبای پرسپولیس

جمعه دو بازی هم با تساوی به پایان رسید. دیدار دو تیم مدعی ســپاهان و ســایپا در اصفهان یک-یک شــد. نتیجه بازی پیــکان- پدیده هم همیــن بود. به این ترتیب با پیروزنشــدن سپاهان، ســایپا و ذوبآهن و شکستخوردن اســتقلال تهران، تنها تراکتورسازی تبریز از جمع مدعیان لیگ در کنار پرســپولیس به برد رسید. پرســپولیس، استقلال خوزســتان، نفت تهران، نفت آبــادان و پــارس جنوبی برندههــای هفته اول بودند که بهترین برد نصیب پارس جنوبی شد. در بین مربیان باید حمید درخشــان را برنده اصلی این هفته دانســت. مربیای که تیم بدون بازیکــن و بحرانزده نفــت را به برد رســاند. در بین بازیکنــان موفق هفته اول بایــد به وحید شیخویســی )دروازهبان اســتقلال خوزســتان(، آلویس نانگ )مهاجم پــارس جنوبی(، شجاع خلیلزاده )مدافع پرسپولیس( اشاره کرد.

بازندههای هفته

گســترش فولاد و لوکا بوناچیچ را باید بازنده بزرگ هفته دانست. این تیم در خانه مقابل تیم تازه به لیگ برتر صعودکرده پارس جنوبی 4-یک باخت. استقلال و منصوریــان هم باخت بدی دادنــد. هفته دوم لیگ برتــر پنجشــنبه و جمعه این هفته برگزار میشــود و فرصت مناســبی برای بازندههای هفته اول است که جبران کنند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.