پرسپولیس عالی پارس جم شگفتیساز

Shargh - - ورزش - رحمان رضایی کارشناس فوتبال

رحمان رضایی، ملیپوش سابق ایران که سابقه بازی در لیــگ ایتالیا را در کارنامــه دارد، تحلیلی از دیدارهای مهم هفته نخســت برای «شرق» داشت که از نظر میگذرانید.

پرگل و مهیج

بازیهای هفته نخســت از هر لحاظ که بررســی شــود جالب و مهیج است؛ هم از لحاظ نتیجه و هم نوع بازیای که تیمها ارائه دادند، چند «ســورپرایز» وجود داشــت؛ نمیتوان فعلا از شــگفتی یا حادثه برای این نتایج اســتفاده کرد، چون هرکدام با همان کلمه «ســورپرایز» کمی مغایــرت دارد. از این کلمه بهخاطر نتایجی که به دســت آمد استفاده میکنیم، چــون علاوه بر نتیجــه خوبی که تیمــی مثل پارس جنوبی جم گرفت، شکســت استقلال هم تا حدودی هوادارانــش را غافلگیر کــرد. مهمترین اتفاق هفته نخست، میزان گلهای ردوبدل شده است؛ 2۰ گل در هشت بازی نشــان از آن دارد که هفته اول شباهتی با بقیه هفتههای اول لیگ که در گذشــته میدیدیم، ندارد.

پرگل و پرپنالتی

هفته نخســت همانقدر که با تعداد گلهای بالا هیجانانگیز بود، بهخاطــر پنالتیهای تقریبا زیادی هم که داشت قابلتأمل اســت؛ شش پنالتی در این هفته زده شــد که نشان میدهد اضطراب و استرس هفته اول بازیها هنوز بر تعدادی از بازیکنان غالب بوده اســت. داســتان برطرفشــدن ایــن اضطراب هم به میــزان آمادگی تیمها برای ورود به شــرایط مســابقه بســتگی دارد که بعضی از تیمهــا بهتر با شرایط مسابقه وفق پیدا کردهاند و بعضی هم دیرتر به این شــرایط میرســند. موضوع بدنسازی قبل از فصل هنوز یکی از مشــکلاتی اســت که تیمهای ما بــا مدیریتکــردن آن کمی چالــش دارند و بعضی تیمها با گذر چند هفته، تازه بدن بازیکنانشــان از این فشار بدنســازی آزاد میشود و میتوانند راحتتر و با تمرکز بیشــتری بازی کنند. اینهمه پنالتی در یک هفته فعلا نشــان از فشار روحیای دارد که بازیکنان تحمل کردهاند.

کیفیت بالا

امسال ســال منتهی به جام جهانی است و همه تیمها به صورت منظمتری فوتبالشــان را به نمایش میگذارند. این داســتان فقط مربوط بــه لیگ ایران نمیشــود و بقیه لیگهای دنیا را هم که تیمهایشان به جام جهانی میروند شــامل میشود. طبیعتا به همین علــت بازیکنان تلاش زیــادی میکنند تا نظر ســرمربیان تیمهای ملی را جذب کننــد؛ آنهایی که جایی در تیم ملی ندارند تــلاش میکنند به پیراهن تیم ملی برســند و آنهایی هم که ملیپوش هستند باید تــلاش کنند جایگاهشــان را ثابت نگــه دارند؛ همیــن موضوع بــه بالاتررفتن کیفیــت لیگ کمک میکنــد. حالا این کیفیت از همین هفته اول در لیگ ایران مشخص بود و بازیکنان با تمرکز بهتر و بالاتری در زمین مسابقه حاضر شــده بودند؛ نتیجهاش شد همان که هم بازیها جذاب و پرگل بود و هم اینکه میزان آمادگی فراتر از حد تصور بود.

پرسپولیس

در ۱۰ یــا ۱۵ ســال گذشــته پرســپولیس اینقدر خوب و مســلط بازی نکرده بود؛ ایــن تیم الان یکی از کاملترین تیمهای ایران است و فوتبال منسجمی را به نمایش میگذارد. پرســپولیس سبک کاریاش بهگونهای اســت که بر بازی تسلط پیدا میکند و در بازیســازی هم فوقالعاده کار میکنــد. اینبار باید بــه کار تدافعی و هجومی خــوب این تیم این را هم اضافه کرد تا مشــخص شــود چرا پرســپولیس تیم قدری است؛ نکتهای که در بازی پرسپولیس و فولاد به چشــم میآمد این بود که این تیم با وجود برتری و پیشافتادن از رقیب هم باز بر بازی تسلط داشت. پرســپولیس چه زمانی که ۱۱ نفــره بود و چه زمانی که ۱۰ نفره شــد، از این میزان تســلطش کاسته نشد که این مورد نکته بارز کار تیمی آنهاســت. به نظرم این تیم امسال هم میتواند قهرمان شود و از عنوان قهرمانیاش در لیگ دفاع کند.

استقلال

استقلال کمتر از حد انتظار ظاهر شد؛ البته از قبل پیشبینــی میکردم که این تیم در آبادان به مشــکل بخورد؛ نه بهخاطر مشکلات فنی، بلکه بهخاطر سبک بازی تیم صنعت نفت آبادان. آبادانیها امســال تیم فوقالعــادهای دارند که هم در خط میانی و هم خط حمله حرفهای زیادی برای گفتن خواهند داشــت. هافبکهــای این تیــم دوندهتریــن هافبکهای لیگ خواهند شــد و با پرسکردن تیم رقیب کار را ســخت میکنند؛ حالا نه اســتقلال، بلکه این تیــم در آبادان میتواند گریبان هر تیم دیگری را بگیرد و دردسرســاز شود. اســتقلال علاوه بر مشکلاتی که در زمین با تیم صنعت نفت داشت، تمرکز لازم را هم نداشت. آنها از یک هفته قبل درگیر محرومیت چند بازیکنشان شدند که تأثیر صددرصد منفی روی عملکردشــان داشت. به عبارتی این موضوع تمرکز را از کادر فنی اســتقلال و بقیه بازیکنان این تیم گرفت و نتوانســت در آبادان آنطور که بایدوشــاید بازی کند. البته استقلال فصل پیــش و بهویــژه در نیمفصل دوم نشان داد تیمی است که هر لحظه میتواند به کورس رقابــت برگردد و امســال هم به نظرم از این قاعده مســتثنا نخواهد بود.

برترین تیم هفته

پرســپولیس بــازی کامل و بینقصــی نشــان داد؛ یک فوتبــال تماموکمال. از لحاظ نوع بــازی بهترین تیــم بود، ولی باید به تیم پارس جنوبی جم هم اشــاره شــود؛ خیلی سخت است که تیمی تازه از لیگ یک بــه لیگ برتر صعود کند و بعــد در اولین بازیاش کــه اتفاقا بازی خارج از خانه هم باشد بتواند چهار گل وارد دروازه میزبــان کنــد و برنده شــود. به خاطر همین شرایط ویــژه میتوان از تیــم پارس جنوبی جم بهعنوان تیم برتر هفته نام برد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.