بازگشت همه بهسوي اوست

Shargh - - صفحه اول -

با کمال تأثر و تأسف، درگذشت نابهنگام «مدیا کاشيگر» مترجم نویسنده و شاعر معاصر را به خانواده محترم ایشان و اهالي فرهنگ و ادبيات تسليت ميگویيم.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.