برادر ارجمند جناب آقای ابوالفضل اجارهدار

Shargh - - صفحه اول -

مراتب تسليت ما را به مناسبت درگذشت حاجيه خانم کبری چراغی، مادر اسطوره ایثار و مقاومت شهيد حسن اجارهدار از شهدای هفتم تيرماه پذیرا باشيد. برای آن مرحومه علو درجات و برای شما و سایر بازماندگان صبر و اجر مسئلت می نمائيم.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.