الو شرق 88640260

Shargh - - سياست - sharghline@sharghdaily.ir پیامک: 30004699

بيمه ســربازان ميان راه مانده! پسراني که به سن سربازي رســیدهاند و در حال گزینش براي استخدام ارگانهاي دولتي یا نظامياند و از تحت تکفل خانواده خارج شدهاند، آیا امکان دارد از طریقي بیمه شوند تا هنگام بیماري بتوانند از مزایاي بیمه استفاده کنند؟

علي مختاري هفتخان ازدواج: تالارها و ســالنهاي مراســم عقد و ازدواج و... هزینههاي جانبي و گزاف و اجباري مطالبــه ميکنند. براي پیگیري موضــوع، با تعزیرات حکومتــي و اتحادیــه تمــاس گرفتم، اظهــار کردند هزینههــاي مربوط قانوني اســت؛ اما اخــذ هرگونه وجهي بهعنوان حق ســرویس از ســوي رستورانها نه تالارها و ســالنهاي مراســم عقــد و ازدواج و... غیرقانوني است! مهرشاد بهزاديپور شــهرداري منطقه 14 مشــکل را رفــع کند: چرا شــهرداري منطقه 14 ناحیه یك، کوچه رازي شرقي و غربي را با ســاخت پل ماشــینرو سیماني یا فلزي به یکدیگر متصل نميکند؟ عدهاي از ساکنان کوچه رازي شرقي مدیرکل راه و شهرســازي استان گلستان رسيدگي

کند: تعداد نقشــهبرداران اداره کل راه و شهرســازي اســتان گلســتان با اینکه کم اســت؛ اما خوشبختانه مهندس محمدامین اردشــیر، یکي از نقشــهبرداران مقرراتــي، خوشاخلاق و خوشبرخورد این اســتان توانســته رضایت بسیاري از مراجعهکنندگان را جلب کنــد. جا دارد از حُســن نیت و خدمات مفید ایشــان قدردانــي کنیم. از مدیرکل راه و شهرســازي اســتان گلستان تقاضاي تشویق نامبرده را داریم.

کاشفي از گرگان جریمههــاي کمرشــکن: جریمههاي ســنگین و کمرشــکن خودروها و موتورســیکلتها باعث شده مردم، بهویژه قشر حقوقبگیر در پرداخت آن مستأصل شــوند. آیا از زندگي ســاقطکردن مردم کار صحیحي است؟ علي از تهران تاریکــي پل کابلي الغدیر بابلســر: روي پل کابلي الغدیر بابلســر نوشــتهاند: «این پل مجهز به دوربین مداربســته اســت». بــا اینکه بــراي خریــد و نصب دوربینهاي مداربسته مسئولان مربوطه هزینه بالایي را صرف کردهاند، چرا شبها پل مربوطه تاریک است و لامپ ندارد؟ افروز و الناز قاسمي- از مسافران و بازدیدکنندگان

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.