ايران و ارمنستان؛ شريك تاريخي

Shargh - - صفحه اول - احسان هوشمند

کشــور ارمنســتان همســايه شــمالی کشــورمان در منطقــه قفقاز جنوبی اســت کــه روابط تاريخــی، فرهنگی، سياســی و اجتماعی ويژهای با ايران دارد. در دوونيم دهه پس از اســتقلال جمهوری ارمنستان، روابــط ايران و ارمنســتان همواره باثبــات و بدون هيچگونه تنش يا ســوءتفاهم و مسئلهای به پيش رفتــه و با قطعيت میتوان گفــت ثبات در روابط و حُســن همجواری ميان ايران و ارمنســتان از ابعاد گوناگونی قابل تحليل و بررســی اســت. به سخن ديگر کمتر کشــوری را در ميان همســايگان متنوع ايران میتوان يافت که از نظر حســن همجواری و روابــط صميمانه طرفين دارای مشــخصات روابط ايران و ارمنستان باشــد. 1-ايران با 15 کشور دارای مرز مشــترک خاکی يــا آبی اســت و از نظر تعداد همســايگان وضعيت ويــژهای در دنيــا دارد. پس از روســيه و چين، ايــران از نظر تعداد کشــورهای همسايه بالاترين تعداد همســايگان در جهان را با حــدود 700 ميليون جمعيــت دارد. اين موقعيت ژئواســتراتژيک بــرای ايران فرصتهــا و تهديدات بالقوه و بالفعل فراوانی ايجاد کرده است و درنتيجه دانش و توانايی جدی و تحرک فراوان و هوشــياری دســتگاه ديپلماســی کشــور را میطلبد. در ميان کشورهايی که با ايران دارای مرز خاکی هستند، تنها کشور مســيحی همسايه، جمهوری ارمنستان است و بقيه کشــورها مسلمان هســتند. همچنين ميان تمامی کشورهای همســايه ايران، میتوان با تأکيد عنوان کرد که روابط سياسی کشورمان با اين کشور مسيحی در همسايگی شمالی ايران هيچگاه همراه با تنش يا ســردی نبوده و همواره روابط سازنده و روبهرشدی برقرار بوده است. مطالعه تطبيقی برای بررســی روابط ايران با کشــورهای همسايه در سه دهه گذشته نشان میدهد با بسياری از همسايگان گاهوبیگاه مســائلی ظهور و بــروز کرده که موجب گلايهها و ســوءتفاهمهايی ميان طرفين شده است، اما روابط ايران و ارمنســتان همــواره با ثبات پيش رفته اســت. کمتر موضوعی را میتوان يافت که در دوونيم دهه گذشته به شکل حلنشده يا چالش يا اعتراض و تنش در روابط ايران و ارمنستان ظهور و بروز يافته باشد. هيچگاه نمیتوان نمونهای را مثال زد که سخن يا موضعگيری يکی از مقامات سياسی و اجرائی يا ســاير شــخصيتهای اثرگذار دو طرف عليه منافع ديگری ظهور و بروز پيدا کرده باشــد يا کمتر مثالی میتوان زد که در مجامع بينالمللی دو کشور عليه منافع يکديگر موضع گرفته باشند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.