زنگنه، فقط وزير نفت نيست

عليرضا سلطاني . كارشناس اقتصاد انرژي

Shargh - - صفحه اول -

با نزديکشــدن به زمان مراســم تحليــف ريـاســـت جمهــوري و اعلام اســامي دولتمــردان، بازار گمانهزنــي درباره ترکيــب کابينه دولــت دوازدهــم بــه اوج خود رسيده است. جريانها و گروههاي سياسي، موافقان و مخالفان دولت، اصناف و فعالان حوزههاي مختلف...

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.