دوران انتخابات تمام شده فصل همدلی و همکاری است

رئیسجمهوری در پایان نشست مشترک سران سه قوه:

Shargh - - صفحه اول -

پايــگاه اطلاعرســانی رياســتجمهوری: جلســه رؤســای قوای مجريــه، مقننه و قضائيه روز يکشــنبه به ميزبانی حســن روحانــی رئيسجمهــوری برگزار شد. حســن روحانی رئيسجمهوری، آيتالله صادق آملیلاريجانی رئيس قوه قضائيه و علی لاريجانی...

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.