امنيت، عزت، رفاه و آسايش حجاج بايد محفوظ بماند

Shargh - - صفحه اول -

پايگاه اطلاعرســاني مقــام معظم رهبــري: حضرت آيتالله خامنــهاي مقام معظم رهبــري صبح ديروز )يکشــنبه( در ديدار مسئولان و دســتاندرکاران حج امسال، حج را يک ظرفيت بينظير معنوي و اجتماعي و بهترين موقعيت براي ابراز عقيده ...

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.