رودربایستی با روحانی ممنوع

Shargh - - سیاست -

او گفــت: «بايــد بپذيريــم که ادامه از صفحه اول

جريان مقابــل که در انتخابات موفقيتي به دســت نياورد، از امکانــات و قدرت بالايی برخوردار است».

عبدالله نــوری در ادامه و در پاســخ بــه مطالبات مطرحشــده برای پررنگشــدن نقش زنــان و اقوام و مذاهب در کابينه خطاب به دانشــجويان گفت: «شما میدانيد که در هيئترئيســه مجلس سال گذشته يک نفر از اهل تسنن حضور داشت که امسال او هم حذف شد و به زنان هم برای هيئترئيسه رأی ندادند؛ اما من معتقدم وقتی اهل سنت يکپارچه به آقای روحانی رأی دادهاند، ايشان نبايد به خاطر حرف جريانی که احتمالا به ايشــان رأی هم نداده اســت، اهل ســنت را ناديده بگيــرد. اين موضوع درباره زنــان هم صدق میکند که اکثر آنها با حضور چشــمگير خود در عرصه انتخابات، با اميد و آيندهنگری به آقای روحانی رأی دادهاند، نبايد اين نيــروی مؤثر و هوشــيار ناديده گرفته شــود. البته جريان اصلاحات بايد مشکلات بر سر راه آقای روحانی را هم بداند که میداند».

عبــدالله نــوری در ادامــه تصريح کرد: «بــا وجود همه محدوديتها، مــا نمیتوانيم تحقق صددرصدی مطالبــات ايــام انتخابــات را از دولت آقــای روحانی انتظار داشته باشيم اما اميدواريم که دولت در راستای تحقــق وعدههايش همه توان خــود را به کار برد». او در ادامــه تأکيد کرد: «اخباری که از قابليت و توانمندی بخشــی از ترکيب کابينه پيشــنهادی به گوش میرسد، چنانچه صحت داشــته باشــد نگرانکننده است. البته برای اصلاحطلبان مطالبات و عملکرد مهم اســت نه گفتاردرمانی و نه حضور در کابينه و هيچ درخواســتی هم جز اجرای برنامههای وعدهدادهشــده توسط آقای روحانی در ايام انتخابــات ندارند. موافقت يا مخالفت اصلاحطلبان نسبت به حضور برخی از افراد در کابينه هــم از موضــع تحققيافتن وعدههــای رئيسجمهور اســت. آنان نسبت به فاصلهگرفتن دولت از خواست و نظر اکثريت مردم حســاس هستند و پيگيری وعدههای دادهشــده را وظيفه خود میدانند. جمله خود ايشــان را تکرار میکنم که شــما نمیتوانيد رأی خود را از 24 ميليــون نفر بگيريد و حــرف آن 16ميليون نفر را عمل کنيد؛ البته حقوق آنها بايد محفوظ باشد. فاصلهگرفتن از وعدههای انتخاباتی قطعا پيام اميدبخشی نسبت به 24ميليون رأیدهنده نخواهد داشت».

عبــدالله نوری در ادامه ســخنان خود با اشــاره به برخــی مطالبی که درباره ســهمخواهی اصلاحطلبان مطــرح میشــود، تصريــح کــرد: «همــه نگرانــی اصلاحطلبان اين اســت که اگر وعدهها و شــعارهای انتخاباتی آقای روحانی فراموش و به بايگانی ســپرده شود، اعتماد مردم آسيب میبيند و کشور ضرر میکند. برای تحقق اين وعدهها بايد کســانی که به آنها ايمان دارند، در کابينه حضور داشته باشند، چراکه در غير اين صورت، پيش از همه برای خود آقای روحانی مشــکل ايجاد میشــود». عبدالله نــوری در ادامه افزود: «البته آقــای روحانی امروز وارد عرصه سياســت نشــده و بر اين مســائل بهخوبی واقف اســت و ما هم اميدواريم که برای عبور از اين فشــارها، بهگونهای تعامل کند که باعث نگرانی مردم نشــود». وی در ادامــه تأکيد کرد: «گاهی هم ممکن اســت مشــکل و فشار خاصی برای مانــدن يا رفتن برخی از افراد وجود نداشــته باشــد و مسائل ديگری در ميان باشــد. مثلا با برخی از دوستان و نزديکان، رودربايستی باشد و بنابراين با طرح مسائلی مانند موافقــت يا مخالفت رهبری بــا تکتک اعضاي دولــت، فشــارها را از روی خــود برداريم کــه اين کار صحيح نيســت. بايد به مشاوران، دوســتان و نزديکان، در حد جايگاه واقعی آنهــا در جامعه و در ميان افکار عمومی و براساس توانايی، بهرهوری و کارنامه آنها، بها داده شود».

عبدالله نوری در ادامه گفت: «چنانچه آقای روحانی با اطرافيان خود رودربايستی داشته باشد، اصلاحطلبان نبايد با ايشان رودربايستی داشــته باشند. بايد صريح و منطقــی و البته محترمانه ســخن بگويند و هر نکتهای را که لازم باشد، در راستای مصالح کشور و خود ايشان بيان کنند». او همچنيــن در قالب توصيهای خطاب به آقای روحانی گفت: «ايشان هر زمان احساس کرد برای جلب رضايت جريانی که عمدتا در تقابل با او است، بايد ملاحظاتی را در نظر بگيرد، بلافاصله به اين بينديشــد که جامعه و بدنه اجتماعی که پشــتيبانان واقعی او در شرايط حساس، بهويژه در انتخابات بودهاند هم، درحال نگاهکردن به او و عملکردش هستند».

عبــدالله نــوری در پاســخ بــه دغدغــه برخی از دانشجويان برای حفظ هويت نقادانه اصلاحات، تصريح کرد: «هويت اصلاحطلبی مســتقل است و به اشخاص گره نخورده است. اصلاحطلبان چون تشخيص دادهاند حضور آقای روحانی به نفع کشــور و منافع ملی است از ايشــان حمايت کردهانــد، اما معنايش اين نيســت که بــا همه اقدامات آقــای روحانی موافق هســتند و نقــدی ندارند. اصلاحطلبان در دفاع از آرمانهايشــان و خواســت اکثريت که هزينههای بسيار زيادی برايش پرداخته و میپردازند، بايد پايدار باشــند. اصلاحطلبان هميشــه بايد از توقعات و انتظــارات اصلاحطلبانه در مســير بهبودخواهی دفاع کنند. قــدرت اصلاحات، به بدنــه آن که همانا عموم جامعه اســت، تعلق دارد و نبايد اين بدنه گسترده اجتماعی فکر کند اصلاحطلبان از آن بهعنوان ابزاری برای رســيدن عــدهای به قدرت بهره میبرنــد. بنابراين، نقد عملکــرد رئيسجمهور و دولت بايد صادقانه، شفاف، صريح و البته خيرخواهانه و بدون حبوبغض انجام شــود. اهداف و برنامههای اصلاحطلبان ممکن است فراتر از عملکرد دولت باشد، اما طرح توقعات حداقلی برای اين اســت که بیجهت ســطح انتظارات جامعه بالا نرود، چراکه دامنزدن به توقعات به نااميدی منجر میشود».

عبــدالله نــوری در تشــريح گفتمــان اصلاحطلبی گفــت: «گفتمــان اصلاحطلبــی»، «تنشزدايــی بــا جهــان»، «عقلانیکــردن تصميمگيریهای اقتصادی با استفاده از کارشناســان خبره و مجرب»، «بازسازی و سالمســازی نظام اداری کشور»، «مقابله با فساد، رانت و سوءاســتفاده از امکانــات عمومی»، «حرکت کشــور به ســمت پيشرفت و توســعه متوازن، در مسيری آرام و صلحجويانه»، «تأکيد بر انجام علمی و کارشناســانه امور»، «تأکيد بر مبارزه با فســاد اقتصادی و شــفافيت مالــی»، «تأکيد بــر تنشزدايی و پرهيــز از افراطگرايی در سياســت خارجی و داخلی» و «تأکيد بر آزادیهای اجتماعی و حفظ کرامت انســانی» اســت و از هر فرد و جريانی که ســرانجامِ ســخن و عملش بهبود شرايط کشور و افزايش رفاه مردم باشد، استقبال میکند».

عبدالله نــوری در ادامه افزود: «بــه اعتقاد من، اگر دولــت با ايــن ديدگاه جلو بــرود که انشــاءالله چنين خواهد بــود، جريان اصلاحات نهتنها بــا دولت جديد زاويــه پيدا نمیکند که تــا پايان همراه و پشــتيبان آن خواهد بود. اما اگر از گفتمان اصلاحات فاصله گرفت، جريــان اصلاحات نبايد به ســمت دولتیشــدن برود. اصلاحات بايــد در خط خود پايــدار بماند و چارچوب فکری خود را حفظ کند. البته همچنان که اشــاره شد، مطالبات بايد براساس توان دولت و واقعيات بيان شود و خواستهها آرمانی نباشد».

عبدالله نوری درباره اصل حضور در انتخابات و اثرات آن گفت: «ممکن اســت گفته شود عملکرد دولتها و موفقيت يا موفقنشدن آنها، بر شرکت و شرکتنکردن مردم در انتخابات، اثرگذار خواهد بود و چه بسا برخی عملکردهــا، آنان را از صنــدوق رأی و انتخابات نااميد کند. در پاســخ، بايد گفت اصلاح و بهبود شرايط کشور امری تدريجی و گام به گام اســت کــه عمدتا از طريق انتخابات حاصل میشود، بنابراين پيوندزدن شرکت در انتخابات با افراد و عملکردهای آنان، صحيح نيســت. صندوق رأی، بهتريــن و کمهزينهترين راه برای اصلاح امور اســت. فراموش نکنيم که از افراد هم در هر مقام و منصبی انتظار معجزه نبايد داشــت و در ســاختن و آبادانی کشور همه بايد همدل، همگام و همراه باشند.

برخــی و از جمله من، در مقطعی باور داشــتيم که قبل از اصلاح ســاختاری در کشــور، با شرکت در انتخابات، نتيجهای حاصل نمیشــود. با مرور زمان، به اين نتيجه رســيديم با شــرکتنکردن در انتخابات هــم نتيجــهای حاصــل نخواهد شــد و چهبســا با شــرکتنکردن جمع گســتردهای از مردم، افرادی با کمتريــن صلاحيــت و رأی حداقلی در مصــادر امور قرار گيرند و ما هم با شــرکتنکردن در انتخابات، در آســيبهايی که به منافع کشور وارد میشود، مقصر باشــيم. حداقل فايده شــرکتکردن در انتخابات اين اســت که به جای آن هشتســالی که آسيب فراوان به کشــور رســيد و متوليان آن هم هنــوز طلبکارانه حــرف میزنند، دولت آقــای روحانــی روی کار آمد که نهتنها آن مشــکلات را برای کشور ايجاد نکرد که گشــايشهای گوناگونی هم به دســت آمد. بهعنوان نمونه، در دولت پيشــين، همه شاهد بودند چگونه با شعارهای توخالی، اجماع جهانی عليه ايران درست شــد. با انتخاب دولت روحانی، همه شاهد بوديم که باوجــود تلاشهای مذبوحانه اســرائيل و تندروهای آمريکايی- عربی، اجمــاع جهانی عليه ايران از ميان رفت. البته، آنان برای جبران اين ناکامی، تمام کوشش خود را برای خنثیکــردن برجام به کار گرفتهاند، زيرا برجام را مانع مهمی برای تحقق خواســتهای خود میدانند. منتقدان برجام نيز به جای برجســتهکردن کارشــکنیهای آمريکا به اين فکر کنند که اگر برجام نبــود، با رویکارآمــدن دولت کنونــی در آمريکا چه وضعی پيدا میکرديــم و چقدر برخورد با ايران برای آنان آسانتر بود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.