دوران انتخابات ئ ج ترمیاسممهوردر شیدپایها،ن نشفستصمشتلر ک3ق هسرامندوله:یو همکاری است

Shargh - - سیاست -

پایگاه اطلاعرســانی ریاســتجمهوری: جلسه رؤسای قــوای مجريه، مقننه و قضائيه روز يکشــنبه به ميزبانی حسن روحانی رئيسجمهوری برگزار شد.

حســن روحانــی رئيسجمهوری، آيــتالله صادق آملیلاريجانی رئيس قوه قضائيه و علی لاريجانی رئيس قوه مقننه در اين نشست درباره مهمترين مسائل کشور و منطقه با هم گفتوگــو کردند. رئيسجمهوری پس از اين نشست مشترک، با بيان اينکه بعد از دوازدهمين دوره انتخابات رياســتجمهوری در ســال 96 منتظر فرصتی بوديم که رؤسای سه قوه راجع به موضوعات مهم کشور و مســائل داخلی و خارجی با هم بحثی داشــته باشيم و امروز اين توفيق حاصل و جلســه بسيار خوبی تشکيل شد، گفت: «اکنون فصل شروع همدلی و همکاری است و ديگر دوران انتخابات تمام شــده و همه بايد دست به دست هم دهيم تا مطالبات موردنظر در زندگی مادی و معنوی مردم را پاسخ دهيم».

روحانــی افــزود: «در اين جلســه راجــع به وحدت و انســجام بيشــتر داخلی ميان قوای ســهگانه و همه نيروهايی که در مســير خدمت تلاش میکنند، مباحثی ميان سران سه قوه مطرح شد».

رئيسجمهوری با اشــاره به اينکه در زمينه مســائل اقتصادی، بهويژه در بخش توليد و ســرمايهگذاری نيز با هم گفتوگو کرديم، افزود: «امروز توليد، اشتغال و رونق اقتصادی که بايد در کشور ايجاد شود، بسيار حائز اهميت اســت». روحانی با اشاره به اينکه رؤسای قوای سهگانه بــر اين موضوع تأکيد دارند که بايد از ســرمايهگذاری به خوبی حمايت کرده و اين حمايت از طرف ســه قوه بايد انجام شود، گفت: «ما به دنبال اين هستيم که يک بسته حمايتی جــدی برای ســرمايهگذاری داخلی و خارجی، آماده کنيم و با حمايت ســه قوه از اين بسته، بتوانيم در نحوه اجرا و عمل همديگر را ياری کنيم.»

او تصريــح کرد : «امروز به خوبی میتوانيم ســرمايه داخلی و خارجی را جذب کنيم و اگر ســرمايه به خوبی جذب شود، حربهای که آمريکايیها در دست گرفتند، به شــدت کند میشود، چراکه ما با آمريکا ارتباط اقتصادی نداشــته و آنها نيز در کشور ما سرمايهگذاری ندارند. ما با آمريکايیها تجارتی نداريم و اگر بتوانيم با ســاير جهان ارتباط بسيار تنگاتنگی در زمينه اقتصادی داشته باشيم، آنها هم ديگر يا نمیتوانند از حربه تحريم استفاده کنند يا اگر هم بخواهند استفاده کنند، تأثيرگذار نخواهد بود.»

رئيسجمهوری با اشــاره به اينکه سران سه قوه در اين جلسه درباره تحريمهای اخير آمريکا و اقداماتی که بايد در برابر اين تحريم و برای مقابلهبهمثل انجام شود، گفتوگو کردند، افزود : «نمونه اين اقدامات کاری اســت که مجلس شورای اسلامی در دست اقدام دارد و انجام خواهد داد و البته اين بحث به تفصيل در جلسه هيئت نظــارت، به طور جزئیتر دنبال میشــود تا آمريکايیها بدانند بيشــترين خسارت را از اينگونه اقدامات خود آنها خواهند برد و اين کارها، آنها را در جهان منزوی خواهد کرد .»

روحانی بــا تأکيد بر اينکه جمهوری اســلامی ايران امروز در جايگاهی اســت که کسی نمیتواند به عظمت آن صدمهای وارد کند، افزود: «امروز بين قوای سهگانه و ساير ارکان نظام، تحت نظر مقام معظم رهبری، وحدت و انســجام وجود داشــته و همه قوا از نيروهای مسلح جمهوری اســلامی ايــران که حامی اين نظام هســتند، حمايت خواهند کرد و کسی نخواهد توانست صدمهای به قدرت نيروهای مسلح ما وارد کند.»

رئيسجمهــوری گفت: «ارتش جمهوری اســلامی ايران، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، بسيج مستضعفين، نيروی انتظامی و ســاير نيروهــای امنيتی، مورد حمايت ملت، رهبری و ســه قوه هستند و انشاءالله با استحکام راهمــان را ادامه خواهيــم داد.» روحانــی ادامه داد: «دولت دوازدهم با وحدت و هماهنگی بيشتر با مجلس شورای اســلامی و قوه قضائيه، در راستای محققکردن مطالبات و خواستهای مردم تلاش خواهد کرد.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.