حمله به محموله «اوج» در فرودگاه دمشق

Shargh - - سیاست -

اســرائيل محموله کالاهاي فرهنگي ســازمان اوج را در فرودگاه دمشــق مــورد حمله قرار داد؛ اين خبري اســت کــه «روابط عمومي ســازمان هنري رســانهاي اوج» روز گذشــته منتشر کرده؛ «روابطعمومــي ســازمان اوج» خبــر داده کــه «محمولــه کالاهــاي فرهنگــي هنري ســازمان هنري رســانهاي اوج با اصابت موشکهاي رژيم صهيونيستي در فرودگاه دمشق منهدم شد».

سازمان هنري- رسانهاي اوج همان سازماني است که در زمان مذاکرات هستهاي ايران و شش قدرت جهانــي در پاييز 92، بيلبوردهاي «صداقت آمريکايي» را در تهران بالا برد.

در اطلاعيه «اوج» آمــده: «بر اثر اين اتفاق که ســحرگاه شــنبه هفتم مرداد در فرودگاه دمشق افتــاد، اقــلام فرهنگــي و هنري ســازمان هنري رسانهاي اوج که براي برگزاري برنامههاي هنري براي مردم جنگزده ســوريه به اين کشــور اعزام شــده بود، از بين رفــت. اين حمله بــه محموله فرهنگي ســازمان هنري رســانهاي اوج در حالي رقم خورده اســت که پيش از ايــن مقامات رژيم صهيونيســتي بارها اعــلام کرده بودنــد اهداف غيرنظامي را هدف قرار نميدهند».

به نوشته «روابطعمومي سازمان اوج»، «اقلام مذکور، وســايل لازم جهت برگــزاري يک نمايش ويدئو مپينگ محسوب ميشد که بنا بود به همت مرکز مهنا در قلعه تاريخي حلب اجرا شود که در فرودگاه دمشق مورد هجوم رژيم اشغالگر قدس قرار گرفته اســت. اين در حالي اســت که حمله رژيم صهيونيستي به دمشق کمتر اتفاق ميافتد و اين ســومين حمله اين رژيم به فرودگاه دمشق در طول هفت سال گذشــته است که اينبار با هدف انهدام اقلام فرهنگي سازمان هنري رسانهاي اوج صورت گرفته است».

ايــن روابطعمومــي در پايان درباره بخشــي از فعاليتهــاي ســازمان اوج توضيحاتــي داده اســت: «گفتني است يکي از فعاليتهاي سازمان هنــري رســانهاي اوج، برگــزاري برنامههــاي فرهنگــي و هنري در کشــورهاي ديگر اســت که در هميــن چارچوب ميتوان به اجــراي نمايش «نجمالثاقب» در کشــور عراق توســط مرکز مهنا و سلسلهجشــنهاي ماه مبارک رمضان در سوريه توسط مرکز اوج کودک و نوجوان اشاره کرد».

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.