واکنش نیروی دریایی آمریکا به اطلاعیه نیروی دریایی سپاه

Shargh - - سیاست -

ایســنا: نيروی دريايــی آمريــکا در واکنش به اطلاعيه ناوتيــپ ذوالفقار منطقه چهــارم نيروی دريايی ســپاه دربــاره اقدام تحريکآميــز نيروهای آمريکايــی در خليج فارس، مدعی شــد اين اقدام حرفهای و ايمن بوده اســت. روابطعمومی ناوتيپ ذوالفقــار منطقه چهــارم نيروی دريايی ســپاه در اطلاعيهای اعلام کرد: با گذشــت چند روز از اقدام تحريکآميز يک رزمناو آمريکايی در شــمال خليج فارس که با شــليک دو گلوله هوايی برابر شــناور گشــتی نيروی دريايی سپاه انجام شــد، شناورهای آمريکايی اينبار در منطقه ميانی خليج فارس اقدام مشابهی را مرتکب شدند. به نوشته روزنامه گاردين، فرماندهــی مرکزی نيروی دريايی آمريکا در واکنش به اين اطلاعيه ضمن تأييد خبر نيروی دريايی سپاه مدعی شد اقدام آمريکايیها حرفهای و ايمن بوده اســت. نيروی دريايی آمريکا همچنين مدعی شــد: نيروهــای آمريکايی تلاش کردند با قايقهای ايرانی تماس برقرار کنند، اما پاسخی دريافت نکردند؛ پس از گذشت فاصله کوتاهی اين بالگرد آمريکايی از يک فاصله امن منور پرتاب و پس از آن قايقهای ايرانی ديگر به ناو نيميتز نزديک نشدند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.