پایگاه اصولگرایي قم است

Shargh - - سیاست -

حجتالاســلام مهاجرنيــا عضــو هيئتعلمي پژوهشــگاه فرهنگ و انديشــه اسلامي گفت: مطابق روايات اهل بيت )ع(، قم آشــيانه آل محمد )ص( اســت. بر اين اساس پايگاه اصولگرايي نيز قم اســت و براي رفــع آســيبهاي موجود در ايــن جريان بايد به قــم رجوع شــود. درحالحاضر اصولگرايي تبديل به يــک صنف و جريان اجتماعي شده که براي دســتيابي به قدرت با ساير رقبا رقابت ميکند و اين يکي از آســيبهاي جريان اصولگرايي اســت کــه اصولگرايي را از فلســفه حيــات به يک جريان اجتماعي تنزل داده است. درحالحاضر تفکر اصولگرايــي و اصلاحطلبــي در دو طيف افراطي و معتدل از قــم برميخيزد که متأســفانه اين فرايند، سازماندهيشــده و مديريتشــده نيســت. بنابراين همانگونه که بزرگان جريان اصولگرا نيز معترفاند، براي رفع آسيبهاي اين جريان بايد از ظرفيت فکري موجود در قم و حوزه علميه استفاده شود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.