تکرار هشدار آمریکا به روسیه ایران و کره شمالی

Shargh - - سیاست -

رکس تيلرسون، وزير خارجه آمريکا، گفت ما با دوستان و همپيمانانمان همکاری نزديک خواهيم داشــت تا اين اطمينان را حاصــل کنيم که پيام ما به روسيه، ايران و کره شمالی بهدرستی درک شده است. پايگاه اينترنتــی وزارت امور خارجه آمريکا متن بيانيه مطبوعاتی رکس تيلرســون، وزير امور خارجه آمريکا را منتشــر کرد. در بخشــی از اين بيانيه آمده اســت: آرای قريب به اتفاق دادهشــده به قانون تحريمها در کنگره آمريکا، نشاندهنده عزم قوی مردم آمريکاست که میخواهند شاهد باشــند روسيه گامهايی را برای بهبود روابط با آمريکا بردارد. اميدواريم همکاری بين دو کشور درباره موضوعات مهم جهانی وجود داشته باشد و اين تحريمها ديگر ضرورت نداشته باشد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.