حضور معاون نخستوزیر روسیه و رئیسجمهور مولداوي در مراسم تحلیف روحاني

Shargh - - سیاست -

ایســنا: خبرگزاري اسپوتنيک، ديميتري راگوزين معاون نخســتوزير روســيه در گفتوگو با شبکه روسيه 24 از ســفر هفته آينده خود به تهران براي شــرکت در مراسم حســن روحاني رئيسجمهور منتخــب ايــران خبــر داد. راگوزين گفــت: من و رئيسجمهــور مولــداوي در مراســم تحليــف رئيسجمهور جديد ايران، حسن روحاني در تهران حضور خواهيم داشــت و قرار اســت در حاشــيه اين مراســم با يکديگــر ديدار کنيم. بــه طور قطع گفتوگوهاي ما جدي خواهد بود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.