تعیین وقت براي محاکمه آمران حمله به علي مطهري

Shargh - - سیاست -

ایســنا: وکيلمدافــع علي مطهــري از دعوت موکلش به دادگاه نظامي شيراز در تاريخ 11 شهريور ماه خبر داد. مصطفي ترکهمداني گفت: با صدور کيفرخواست براي پنج نفر از متهمان دستوردهنده اخلال در نظم فرودگاه شــيراز در اتفاق اسفند ماه ســال 93 که منجر به توهين و حمله به موکلم و تخريب تاکسي حامل وي شد، پرونده براي رسيدگي به شــعبه يک دادگاه نظامي يک شيراز ارجاع شده است. او افزود: وقت رسيدگي به پرونده 11 شهريور اســت و موکلم نيز براي حضور در جلســه دادگاه دعوت شده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.