تأیید احکام متهمان سفارت عربستان در دادگاه تجدیدنظر

Shargh - - سياست -

وکیلمدافــع یکی از متهمــان پرونده تعرض به ســفارت عربســتان از تأیید حکم شــش ماه حبس موکلــش در دادگاه تجدیدنظر خبــر داد. مصطفی شــعبانی در گفتوگو با «ایسنا» با اشاره به برگزاری دادگاه تجدیدنظر پرونده تعرض به سفارت عربستان در 21 تیرماه در شــعبه 53 دادگاه تجدیدنظر تهران گفــت : «10 نفر از متهمان این پرونده به حکم دادگاه بــدوی اعتراض کردند که پنج نفــر از آنها در دادگاه تجدیدنظر به شــش ماه حبس و پنج نفر نیز به سه ماه حبس محکوم شدند». او با بیان اینکه شش ماه حبس موکلش در دادگاه تجدیدنظر تأیید شد، افزود: «در این پرونده اتهــام اخلال در نظم عمومی وجود داشــت و ما دلایل کافی را آوردیم زیرا کسانی که با اتهام اخلال در نظم عمومی محاکمه شــده بودند، فقط نظارهگر بودند ولی متأســفانه احکام در دادگاه تجدیدنظر تأیید شــد.» او ادامه داد: «حدود 10 روز پیش آخرین دادگاه پرونده متهمان ســقوط جرثقیل در مســجدالحرام - حــدود دو ســال پیش جرثقیل ســقوط کرد و صد نفر در حیاط مسجدالحرام کشته و 11 ایرانی شــهید شــدند- در عربستان برگزار شد و با توجه به اینکه محرز شــده بود خطــای پیمانکار جرثقیــل در حادثــه دخیل بوده، همــه متهمان در دادگاه تبرئــه شــدند ولی در ایران همه کســانی که در حادثه ســفارت عربســتان بودند حتی روحانیون محکوم شدند، اما عربستان در بحث فرودگاه جده و کشتهشدن حجاج در عربستان و حادثه منا احکامی را که باید صادر میکرد، نکرد.»

28 و 29 تیرمــاه ســال 95 دو جلســه دادگاه درخصوص رســیدگی به اتهامات 20 نفر از متهمان پرونده تعرض به سفارت عربســتان در شعبه 1060 کیفری 2 مجتمع قضائی کارکنان دولت به ریاســت قاضی فرشید دهقانی برگزار شد که برخی از متهمان تبرئه، برخی دیگر به حبسهای تعلیقی و برخی نیز به حبسهای سه و شش ماهه محکوم شدند. دی ماه 1394 در پی اعدام «شــیخ نمر» روحانی شیعه منتقد عربستان به دست حکومت سعودی، تعدادی بــرای اعتــراض به این اعــدام روبهروی ســفارت و کنسولگری عربستان در تهران و مشهد تجمع کردند. ســاعاتی پــس از آن بود که تجمعات به خشــونت کشــیده شــد و در تهران آنها به ســاختمان سفارت حملــه کردند و آن را آتش زدند. در پی این اقدامات عربستان روابط دیپلماتیک خود با ایران را قطع کرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.