آقاي وزیر کلنگش را غلاف کرد

Shargh - - اقتصاد -

شرق: چهارشنبه اتفاقی در جريان کلنگزنی پتروشيمی دشتستان رخ داد که بسياری را شوکه کرد. مردم معترض بــا دردستداشــتن پلاکاردهايــی باعث عقبنشــينی محمدرضا نعمتزاده، وزيــر صنعت، معدن و تجارت، از کلنگزنی اين پتروشيمی شــدند. آنها در تجمع خود دستنوشــتههايی در دست داشتند که روی آنها نوشته شده بود: «پتروشيمی نمیخواهيم». حرف آنها اين بود که اين طرح صنعتی مجوز زيستمحيطی ندارد و محل تأمين آب هم مشــخص نيست و به منابع تأمين آب اين منطقه آســيب میزند. مدير کل ارزيابی زيستمحيطی ســازمان محيط زيست کشور از بیتوجهی استان به اين موضوع و نگرفتن تأييد محيط زيست انتقاد کرده و گفته بود: پرونده اين اتفاق برای تصميمگيری به هيئت دولت ارسال میشــود.جالب آنکه نعمتزاده پس از سخنان کوتاهی بدون زدن کلنگ آغاز به ساخت اين پتروشيمی، محــل را ترک کرد. معترضان با اعــلام اينکه پروژه فاقد مجوزهای زيستمحيطی اســت و مشخص نيست آب مــورد نياز آن بايد از کجا تأمين و پســاب صنعتی آن به کجا ســرازير شــود، خواهان جابهجايی محل اين پروژه شــدند. وزير صنعت، معدن و تجارت پس از مشــاهده اعتراضها، بدون اينکه کلنگ احداث اين پروژه را بر زمين بزند بــا اعلام اينکه در عمر کاریاش برای نخســتينبار شــاهد چنين رفتار اعتراضآميزی برای شروع عمليات اجرائی يک پــروژه بزرگ صنعتی بوده اســت، گفت: تا هفته آينده امامجمعه و مســئولان در منطقه آبپخش دشتستان با نشســت با مسئولان اســتان بوشهر درباره مکان ساخت اين پروژه به تفاهم برسند، وگرنه پروژه به نقطه ديگری منتقل میشــود. اين پتروشيمی با ظرفيت ۲5هزار تن برنامهريزی شــده و میتواند موجب اشتغال و رونق اقتصادی زيادی در اين بخش شــود.نعمتزاده تصريح کرد: بايد در اين راستا با حضور مسئولان نشست تخصصی برگزار شــد. اين پتروشيمی با ظرفيت ۲5هزار تن برنامهريزی شــده و میتواند موجب اشتغال و رونق اقتصادی زيادی در اين بخش شــود. او تصريح کرد: بايد در اين راستا با حضور مسئولان نشست تخصصی برگزار شــود. راهاندازی شرکت پتروشــيمی در رونقبخشی به منطقه و اســتان بسيار تأثيرگذار است و مردم بايد دانش عمومی خود را درباره اين طرحها افزايش دهند.روزنامه «شــرق» در تلاش برای پيگيریهای بيشــتر اين خبر با حدود ۲0 نفر از مسئولان پتروشيمی، محيط زيست استان بوشــهر و حتی فعالان مدنــی منطقه آبپخش تماس گرفت و همه تلاشها بینتيجه ماند. در نهايت يک منبع آگاه به «شرق» گفت: سياستها بهگونهای برنامهريزی شده که درباره اين رخداد ديگر سخنی گفته نشود.

این پتروشیمی چه دارد؟

پيشتــر و روزهــای نخســت خردادمــاه، فرماندار شهرستان دشتســتان گفته بود: پتروشيمی دشتستان در محدوده صد هکتاری بين شهرهای شبانکاره، آبپخش و ســعدآباد احداث میشــود. بــه گفته ارســلان زارع: دشتستان ظرفيتهای بسيار مهمی در بخش اقتصادی دارد کــه بايد برای توســعه شهرســتان بهخوبی از اين ظرفيتها بهره ببريم. او با اشــاره بــه تدوين طرحهای اقتصــاد مقاومتــی براســاس ظرفيتهای شهرســتان دشتستان، بيان کرده بود: توسعه اشتغال و رونق توليد و توسعه درآمدزايی از مهمترين اهداف اجرای طرحهای اقتصاد مقاومتی است. فرماندار دشتستان از اجرای طرح مجتمع پتروشيمی دشتستان خبر داده و گفته بود: برای ساخت مجتمع پتروشيمی دشتســتان صد هکتار زمين بين ســه بخش شــبانکاره، آبپخش و سعدآباد تعيين شده اســت. او با اشــاره به اشــتغال ۲00 نفر به شکل مســتقيم در پتروشيمی دشتســتان، گفته بود: بهزودی عمليات اجرائی پتروشيمی دشتستان آغاز خواهد شد که زمينهســاز تحول در شهرستان خواهد بود. زارع با اشاره به اينکه موضوعات زيستمحيطی و آلايندگی در ساخت پتروشيمی دشتستان مد نظر قرار گرفته است، تأکيد کرده بود: خوراک اصلی مجتمع پتروشــيمی متانول است و توليــدات آن در تأمين خوراک اصلی واحدهای پليمری، پلاستيکها و وسايل خودرو کاربرد دارد.

پتروشیمیهای دشتستان و دیلم مجوز محیط زیست ندارند

جالــب آنکه پيــش از آنکه آقای نعمــتزاده برای کلنگزنی اين پتروشــيمی به دشتســتان برود، مدير کل ارزيابی زيستمحيطی ســازمان محيط زيست کشور، در گفتوگويی مفصل دراينباره گفته بود پتروشــيمیهای دشتســتان و ديلم مجوز محيط زيســت ندارند. او گفته بود: «هيچکدام از اين دو پروژه، تأييديه زيســتمحيطی نگرفتهاند و به نظر میرسد مسئولان استانی میکوشند با فشار و جريانســازی آن را عملياتی کنند، درحالیکه بايد منتظر ارزيابی نهايــی میماندند». به گزارش پرتال رســمی محيط زيســت، اين تقابــل مديران اســتانی با محيط زيست در شــرايطی است که يکی از رويکردهای دولت يازدهم توجه به محيط زيســت اســت، همچنين يکی از چالشهای آينده کشــور محيط زيســت ارزيابی شــده، ازاينرو شروع پروژهای که هنوز در مرحله ارزيابی زيســتمحيطی اســت و مجوز قطعی ندارد، اجرای آن هم در هالهای از ابهام خواهد بود، هرچند با فشــارهای استانی کلنگزنی شود!

ادامه در صفحه 19

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.