زنگنه، فقط وزير نفت نيست

Shargh - - اقتصاد -

...سياســي، اقتصادي، فرهنگي و اجتماعي، هرکدام شنيدهها، تحليلها و خواستهاي خود را درباره ترکيب دولت آينده و خروج افرادي از کابينه فعلي و اضافهشدن افرادي ديگر مطرح ميکنند.

امــا اين روزها، فضاي سياســي، رســانهاي، مجــازي و غيرمجازي بيــش از همه روي يک نفر و رفتن و مانــدن آن در کابينه بيش از بقيه متمرکز است. شــخصي که لقب شيخالوزرايي ايــران را نيز يدک ميکشــد و در دولت يازدهم هم يکي از کليديترين افراد بوده اســت. بيژن زنگنه در شرايطي که چينش دولت يازدهم در حال انجام اســت، طرفداران و مخالفان بسيار جدياي دارد.

اگرچه وزن مخالفان به لحاظ کمي در مقابل طرفــداران زنگنه، بســيار ناچيز اســت اما اين مخالفان از قدرت بــالاي تأثيرگذاري برخوردار هستند و شــايد همين مسئله است که زنگنه را نسبت به ادامه کار در دولت بعدي دچار ترديد کــرده و طيــف گســتردهاي از حمايتها را که دامنه آن به ســطح جامعه کشيده شده است، برنميتابد.

زنگنه در چهار سال وزارت خود راه بسياري از فســادها، رانتها و انحرافــات را در صنعت نفت ســد و تلاش کــرد اين صنعــت را تا حد امکان به مســير واقعي خود برگرداند و در اين راه نيــز با وجود همه موانع و چالشها به طور نسبي موفق بود.

بنابراين طبيعي است جريانهايي، اصلاحات و اقدامــات وي را در جهت بازســازي صنعت نفت برنتابند و به بهانههاي مختلف ســعي در تخريب و توقف اين حرکت داشته باشند.

صنعــت نفــت در پايــان دولــت يازدهــم ميتواند مدعي باشد که حداقل به شرايط قبل از تحريمها بازگشــته است هرچند با رسيدن به شرايط عادي متناسب با الزامات زماني و قدرت رقيبان همچنان فاصله دارد.

با ايــن حال صنعــت نفت پس از ســالها به ريل اصلي بازگشــته اســت و آماده حرکت هدفمند و شتابزا براي جبران عقبماندگيها، نقشآفريني بــه عنوان عنصر اصلي پيشــران اقتصاد کشــور و افزايش اقتدار ملي در عرصه بينالمللي است. اما زنگنه تنها وزير نفت نبوده و نيســت؛ به عبارتي نبايد عملکرد زنگنه را در چهار ســال اخير فقط محدود به صنعت نفت دانست.

زنگنــه به دليل عملکرد خــود در دوره قبل از صــدارت بر نفت و عجينشــدن بســياري از نقاط عطف صنعــت نفت پس از انقلاب مانند پــارس جنوبــي و حضــور شــرکتهاي بزرگ خارجــي در ايران، از اعتبار و جايگاه تأثيرگذاري در بازار جهاني نفت برخوردار اســت. ظرفيت و اعتبار بالاي زنگنه در کنار محمدجواد ظريف در دولت يازدهم، راه بســياري از مشــکلات و موانع سياسي ايران در عرصه خارجي را آسان، کمهزينه و هموار کرد.

بيترديد افزايــش مقتدرانه و ســريع توليد و صادرات نفــت ايران پس از رفــع تحريمها، بازگشــت فضاي تعامل و همــکاري در اوپک با وجود همه فشــارها و تهديدهــا و به دنبال آن توقــف روند کاهش قيمــت نفت و افزايش نسبي آن در يک سال اخير و همچنين بازگشت شــرکتهاي بزرگ و معتبر خارجي به صنعت نفــت ايران با نــام و اعتبار زنگنه گــره خورده اســت. اگر دستگاه ديپلماسي شــرايط امضاي برجــام را فراهم کرد، دســتگاه نفــت و گاز در جريان مذاکرات هســتهاي منتهــي به برجام و مهمتر از آن پس از امضاي برجام، مســئوليت اجــراي آن و ايجاد زمينه و ســاختار ماندگاري برجــام را برعهده گرفت. در اين راســتا به طور خاص بايد اشــاره کرد در شرايطي که مناسبات ايران و عربســتان در سه ســال اخير در بدترين شرايط سياســي خود قرار داشت، با مديريت و نقشآفريني زنگنه و اتخاذ سياســت همکاري و تعامل با عربســتان بســياري از بنبستهاي موجود در اوپک ماننــد تعيين دبيرکل و توافق بــراي فريز نفتي با هدف افزايش قيمت نفت از بين رفت و راه تعامل سياسي و ديپلماتيک بين دو کشور باز شد.

مديريــت اين صنعت در شــرايط کنوني نيز نميتوانــد صرفــا فني، اقتصــادي و به عبارت دقيقتــر فقــط نفتي باشــد بلکه لاجــرم، اين مديريــت علاوه بر جنبههاي فنــي و اقتصادي، بايــد شــاخصها و ظرفيتهــاي سياســي و بينالمللي را نيز داشــته باشــد. بديهي اســت درک اين شــرايط و تلاش بــراي بهرهبرداري از ظرفيتهاي مختلف پيشروي ايران از توان هر کسي برنميآيد.

حضور افراد شناختهشــده، معتبر و صاحب برنــد مانند زنگنــه در مســند وزارت نفت، راه، هزينه و زمان حرکت ايران را در مســير سخت و پرچالش تعاملات بينالمللي هموار، کوتاه و کم خواهد کرد. بنابرايــن نبايد بهراحتي از کنار ظرفيت، ســرمايه و اعتبار افــرادي مانند زنگنه عبور کــرد بلکه بايد علاوه بــر بهخدمتگرفتن آنهــا، راه و زمينــه فعاليت را بيش از گذشــته فراهم کرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.