شاخص کل 70 واحد افزایش یافت

Shargh - - اقتصاد - پدرام سمیعیتبریزی کارشناس بازار سرمایه شرکت سبدگردان کاریزما

روز گذشــته با دادوستد 685 ميليون انواع سهم و اوراق بهادار به ارزش سههزار و 409 ميليارد ريال شــاخص کل به رشــد 70.51 واحدی رسيد. در اين روز باز هم بيشترين توجهات به گروه فلزات اساسی اختصاص داشــت و بيشترين رشــد قيمتی را گروه لاستيک و پلاستيک تجربه کرد.

ديروز شــاخص کل با افزايش 70.51واحدی به رقم 81 هزار و 491.4 واحد رســيد و شاخص قيمت با رشــد ۲۲.81 واحدی عدد ۲6هزار و 4۲5.6 واحد و شــاخص آزاد شناور با رشــد 37.68 واحدی عدد 89 هــزار و 741واحــد را ثبت کرد. شــاخص بازار فرابورس با افت 0.5 واحــدی به عدد 9۲0.3واحد رســيد. همچنين 685 ميليون انواع ســهم و اوراق بهــادار به ارزش ســههزار و 409 ميليــارد ريال در بازار ســرمايه دادوستد شــد که 547 ميليون سهم و حــق تقدم بــه ارزش دوهــزار و ۲19ميليارد ريال در بورس تهران و 137ميليون انواع ســهم و اوراق بهادار بــه ارزش يک هــزار و 190ميليــارد ريال در فرابورس مبادله شد. در بورس تهران بيشترين تأثير را معاملات «شــتران» بر شاخص کل به ثبت رساند و در فرابــورس نيز «مارون» تأثير مثبت را داشــت و «اپرداز» با 0.54واحدی تأثير منفی، شاخص اين بازار را منفی کرد.

در اين معاملات «شــتران» پس از اعلام تعديل مثبت ســود ســهام با رشــد قيمت 10.64درصدی همراه شــد. «ومعادن» با 6.74درصــد، «غپاک» با 6.55درصــد و «خلنــت» با 4.98درصد، بيشــترين افزايــش قيمــت را در بــورس تهران رقــم زدند. «سغرب» نيز با 4.93درصد بيشترين کاهش قيمت را تجربه کرد. در اين بازار «خلنت» بيشترين تقاضای خريد و «سصفها» بيشترين صف فروش را داشتند.

در معاملات روزگذشته گروه لاستيک و پلاستيک سبزپوش شد. گروه انبوهســازان تجربه رشد اندکی را داشــتند و بيشــترين افزايش قيمت بــه «ثامان» اختصــاص داشــت. در گروه رايانه نيــز «پرداخت» پس از چند روز افزايش قيمت با افت 1.01درصدی قيمــت به معاملات ديــروز خود پايان داد و ســاير نمادها در اين گروه با نوســان انــدک مواجه بودند. سيمانیها نيز مانند روزهای گذشته قرمزپوش بودند و برخی از شــرکتها رشد اندکی را تجربه کردند. از ســوی ديگر در گروه شــيميايیها وضعيت چندان مطلــوب نبــود و «پتــرول» بــا 4.۲6درصد کاهش قيمت، بيشــترين افت را رقم زد. دارويیها نيز مانند شيميايیها با افت قيمت مواجه شدند. اما بازار قند و شــکریها تقريبا مثبت بود. خودرويیها نيز افت قيمتی بيش از ۲.98درصدی نداشتند که آن هم به نماد «خمحرکه» اختصاص يافت.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.