صادرات گاز ايران به بصره از چندماه ديگر

Shargh - - اقتصاد -

وزيــر نفــت از انتخــاب يک مشــاور بينالمللی بــرای احداث خط لولــه بين کرکوک و ايــران خبر داد و گفــت: صــادرات گاز از ايران به عــراق از طريق خــط بصره تا چند مــاه آينده عملياتی خواهد شــد. همچنين جبار علی حسين اللعيبــی، وزير نفت عــراق، از امضای تفاهمنامه بين ايران و عراق برای توســعه دو ميدان مشترک نفتی طی امســال يا ســال آينده خبــر داد. بيژن زنگنه پــس از ديدار با وزير نفت عــراق در مورد مذاکرهای که با وزير نفت عراق داشــت، توضيح داد: اين مذاکــرات در حوزههای مختلف صورت گرفــت؛ هم در مورد بازار نفت بود و هم در مورد همکاری دوجانبــه بين دو کشــور. اين همکاری دوجانبه شــامل احداث خط لولــه بين کرکوک و ايــران بود که از قبل تصميمات خوبی اخذ شــده بود و امروز برای عملياتیکردن تصميمات پيشين، توافقــات جديدی انجام شــد که در راســتای اين توافقات قرار شد يک مشاور، مطالعات لازم در اين زمينه را انجام دهد و در اختيار دو کشــور بگذارد تــا اقدامات اجرائی انجام شــود.وی با بيان اينکه تصميم ديگری که در ديدار مذکور گرفته شــد در مورد خط لوله بين بصره و آبادان بود، اظهار کرد: قرار اســت از اين خط لوله فــراورده انتقال يابد. همچنين موضوع ديگری که در مورد آن صحبت شــد، صادرات گاز ايران به عراق بود. در اين راستا يک خط لوله از نفتشــهر به عراق کشــيده شده که صادرات گاز از طريق اين خط لوله آغاز شــده اســت. خط لوله ديگر، بصره است که در چند ماه آينده عملياتی خواهد شــد و از طريــق آن گاز از بصره به عراق صادر میشــود. وزير نفت در پايان در پاســخ به سؤال ايســنا مبنیبر حضور خود در کابينه دوازدهم، اظهار کرد: برای روشنشــدن اين موضوع بايد چندروز صبر کنيد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.