حمل ونقل عمومي نيازمند داشتن پلاك)ع(

Shargh - - اقتصاد -

رئيس ســازمان راهداری و حملونقل جادهای از اقدام قضائی عليه اســنپ به دليل ورود به حملونقل برونشــهری خبر داد و گفت: قرار اين بود که اســنپ پيشــنهاد حملونقل برونشهری را از اپليکيشــن خودش حذف کند. داوود کشــاورزيان با اشــاره به فعاليت اســنپ در حــوزه حملونقل برونشــهری، اظهار کــرد: اگر کســی میخواهد در حملونقــل عمومــی فعاليت کند، بايــد پلاک «ع» داشــته باشد. او ادامه داد: در اين زمينه رونوشتی به دادستانی ارسال شد و دادستانی هم مديران شرکت مذکور را احضار کرده اســت. قرار اين بود که اسنپ پيشــنهاد حملونقل برونشــهری را از اپليکيشــن خــودش حذف کنــد. معاون وزير راه و شهرســازی گفــت: به اعتقاد بنده ماهيت ســفر برونشــهری با سفر درونشــهری متفاوت اســت و اصلا به لحاظ اقتصادی به صلاح کشــور نيست. کشاورزيان با بيان اينکه اين شــرکت در حملونقل درونشهری سهم خودروهای شــخصی را میگيرد، اظهار کرد: اما اگر قرار باشد ســهم حملونقل برونشــهری را بگيرند اين به مصلحت کشــور نيست و سازمان راهداری و حملونقل جادهای آن را پيگيری میکنند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.