هر 4 طلاق يک تقاضا در بازار مسکن ايجاد میکند

Shargh - - اقتصاد -

مشاور وزير راه و شهرسازی در امور مديريت و تأميــن مالــی با بيــان اينکه هر چهــار طلاق يک تقاضای جديد در بازار مســکن ايجاد میکند، گفت: واحدهای گران مسکونی و تجاری مشتری نخواهند داشــت و به رونق نمیرســند. حســين عبدهتبريزی با اشــاره به وضعيت بازار مســکن در شرايط کنونی اظهار کرد: بازار مسکن و ساختمان وارد يک مرحله و دوره جديدی شده اســت و درحالحاضر به دليل کاهش مهاجرت و کاهش رشــد خانوار و جمعيت، نياز به مســکن نسبت به ميزانی که در گذشته وجود داشت، ديگر احساس نمیشود. او ادامه داد: سالانه نزديک به 650 هزار ازدواج در ســطح کشــور انجام میشــود که اين رقم متأســفانه رو به کاهش است. البتــه طلاق هم تقاضــا در بازار مســکن را افزايش میدهد؛ بهطوری که هر چهــار طلاق يک تقاضای جديد در بازار ايجاد میکند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.