4 برابر هزينه کل حفاریها در جيب شهرداری

Shargh - - اقتصاد -

معاون وزير نيرو گفت: ســال گذشته ميزان مصــرف برق در زمان پيک 5۲ هزار مگاوات بود. اگر مصرف بهاينترتيب ادامه يابد، بايد سالانه چهار هزار مگاوات ظرفيت توليد ايجاد کنيم. هوشنگ فلاحتيان معــاون وزير نيرو در امور بــرق و انرژی با بيان اينکه ميزان خاموشی امسال نسبت به سال گذشته کاهش يافــت، تصريح کرد: صنعت برق يک بنگاه اقتصادی اســت و خودش بايد با تکيه بر توانمندیهای خود، آن را اداره کند؛ اين در حالی اســت که در اين زمينه ضعف قانونــی نداريم، اما شــهرداریها بايد کمک کنند. گاهی اخذ صــدور مجوزهای لازم برای انجام عملياتهای درونشهری تهران به منظور توسعه و توزيع شــبکه برق ماهها زمان میبرد و حتی ســه تا چهــار برابر هزينه کل پروژه را بــرای انجام عمليات حفاری درونشهری طلب میکند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.