ايران رپیتخستك،پنجمين شه 109مردير م لعيراضرخطددآمدلااقترصادي تجهاهنرساتن

32درصد از ريسك تهران مربوط به تهديد زلزله است

Shargh - - اقتصاد - احسان سلطانی پژوهشگر اقتصادی

مرکز مطالعات ریســک دانشگاه کمبریج نخستین تحلیــل ارزیابی ترکیب صدمات وارده به شــهرهای جهان بر اثر دســته جامعی از تهدیدات مهم را ارائه کرده است. در این تحلیل ۲۳ نوع تهدید در پنج طبقه (۱( بلایای طبیعــی و اقلیمی ماننــد زلزله و توفان، (۲( مالی، تجاری و کســبوکار شامل سقوط بازار و تکانههای قیمتی، )۳( سیاسی، جنایی و امنیتی مانند بیثباتی سیاســی، درگیریها و تروریسم، )۴( فناوری و فضای مجازی و )۵( ســلامت و محیط زیســت از قبیل بیماریهای واگیردار و قحطی بررسی ميشود.

در مطالعه ریســک شــهرهای جهان، ۳۰۰ شهر مهــم براســاس اقتصــاد و موقعیــت جغرافیایــی انتخاب شدهاند. این شــهرها نیمی از اقتصاد جهان را دربــر میگیرند که تا ســال ۲۰۲۵ میلادی ســهم آنها به دوســوم از اقتصاد جهان خواهد رسید. همه ایــن شــهرها پرجمعیت هســتند و شــامل نیمی از پایتختهای جهان میشــوند. در نیمقرن اخیر، این ۳۰۰ شــهر بیش از یک میلیــون نفر از جمعیت خود را بر اثر زلزله از دســت دادهانــد، نیمی از آنها تحت تأثیر سیلابهای ویرانگر قرار گرفتهاند و ۳۲ شهر در معرض خطر آتشفشــان قرار دارند. حداقل یکسوم از این شــهرها به طور متوســط پنج مرتبه ســقوط بازار ســهام را تجربه کردهاند و ۵۰ شهر درگیر جنگ شدهاند.

در دوره ۲۰۱۵-۲۰۲۵ میــلادی، اثــرات ترکیبــی ریســکها روی درآمد اقتصــادی )تولیــد ناخالص داخلی( ۳۰۰ شــهر، حدود نیمی از درآمد ناشــی از رشــد اقتصادی آنها ارزیابی میشــود. شش تهدید اصلــی بحــران مالــی، جنــگ و درگیــری داخلی، بیماریهای واگیردار، توفان، زلزله و سیل در مجموع نزدیک به سهچهارم کل ریسک روی درآمد اقتصادی این شهرها را به خود اختصاص میدهند.

تایپــه و توکیو بیشــترین میــزان ریســک درآمد اقتصادی با میزان به ترتیب ۲۰۲ و ۱۸۳ میلیارد دلار را دارا هستند. در تایپه بهترتیب توفان، زلزله و سقوط بــازار و در توکیــو بهترتیب درگیــری داخلی، توفان، ســقوط بازار، تکانههای بهای نفــت و زلزله، حدود ۷۰ درصد از کل ریســکها را شامل میشوند. بعد از این دو شــهر، سئول و مانیل با میزان ریسک بهترتیب ۱۳۷ و ۱۱۴ میلیــارد دلار قــرار گرفتهانــد. مهمترین ریســکها در این دو شــهر بهترتیب توفان و جنگ و درگیری داخلی ارزیابی شــده که حدود ۶۰ درصد از کل ریسکها را دربر میگیرد.

تهــران پنجمین شــهر در معرض ریســک درآمد اقتصادی جهــان با میزان ۱۰۹ میلیــارد دلار ارزیابی شــده اســت. ۳۲ درصد از ریســک تهران مربوط به تهدید زلزله اســت. تهران دومین شهر جهان از نظر تهدید ریســک درآمد اقتصادی ناشی از تهدید زلزله به میزان ۳۵ میلیارد دلار به شــمار میرود. ســقوط بازار با ســهم ۵.۵ درصد، تهدیدات تروریسم و سیل هر یک با سهم ۲.۴ درصد و خشکسالی با سهم ۱.۷ درصد در زمره ریســکهای شهر تهران قرار میگیرد. دیگر شــهرهای مهم کشــور که دارای ریسک درآمد اقتصادی درخورتوجهی هســتند، شــامل قم، اهواز، شیراز، کرج، کرمانشاه و تبریز هستند.

پس از تهران، شــهر اســتانبول با تهدید ریســک درآمد اقتصادی ۱۰۶ میلیارد دلار، ششــمین شهر در معرض ریســک جهان اســت. مهمترین ریسکهای این شــهر بهترتیب تهدیدات زلزلــه، جنگ و درگیری داخلی، تکانههای بهای نفت و ســقوط بازار اســت. در سطح منطقه خاورمیانه پس از تهران و استانبول، شــهرهای تلآویــو، کابل و کویت )هریک با ریســک درآمــد اقتصادی ۴۹ میلیــارد دلار(، جده و ریاض با ریسک درآمد اقتصادی بهترتیب ۴۶ و ۴۴ میلیارد دلار و ازمیر و قاهره با ریســک درآمــد اقتصادی بهترتیب ۳۵ و ۳۴ میلیــارد دلار قــرار گرفتهاند. نظر به درآمد اقتصادی شــهرها، تأثیر ریســکها بر اقتصــاد آنها متفاوت است. بهعنوان مثال تأثیر ریسکها بر درآمد اقتصادی شــهر کابل بیش از تهران است. تهدیدات ناشــی از جنگ داخلی و سقوط بازار بزرگترین سهم را در ریســک درآمد اقتصادی تلآویــو دارد که برای کابل شامل تهدیدات ناشــی از جنگ داخلی و زلزله است. برای شــهرهای کویت، جده و ریاض تهدیدات ناشــی از ســقوط بازار و جنگ داخلــی بیش از ۸۰ درصد ریسک درآمد اقتصادی را شامل میشود. دیگر شهرهای منطقه که از تأثیر ریسک بر درآمد اقتصادی قابل اهمیتی برخوردار هستند، بیروت، ایروان، بغداد، آلماتی، ادانا و اسلامآباد هستند.

هماکنون بهطورکلی الگوهای ریســک شهرها از کشورهای توســعهیافته به کشورهای درحالتوسعه در حال انتقال اســت. موضوع مهم و حیاتی کاهش تأثیرات ریســکها از طریــق بهبود زیرســاختها و مدیریت تابآوری در برابر تهدیدات شهری است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.