کسب رتبه اول فروش بليت در ایران

Shargh - - اقتصاد -

علیبابا، باسابقهترین، بزرگترین و معتبرترین ســامانه خرید اینترنتــی بلیت هواپیمــا و قطار است.

قدم اول، رســیدن بــه اهداف پــروژه بزرگ شــرکت ســفرهای علیبابا به حســاب میآید: «تجربه لذتبخش سفر برای تمامی ایرانیان.» با علیبابا، خرید بلیت هواپیما، خرید بلیت قطار و برنامهریزی برای سفر، دیگر یک اتفاق پراسترس، وقتگیر و هزینهبر نیست؛

بلکه فرایندی اســت مطمئــن و لذتبخش، شامل حق انتخابهای پرشمار، با امکان مقایسه و بررسی که در صورت نیاز به تغییر برنامه سفر یا لغــو آن، همچنان در کنار مســافر میماند تا کمترین هزینه و زمان را پرداخت کند.

برای رسیدن به این هدف، علیبابا صد درصد پروازهــای تمامی خطــوط هواپیمایی داخلیشامل پروازهای سیستمی و پروازهای چارتر- را به مشتری ارائه میدهد.

به عبارتی شــما بــا جســتوجوی بلیت در علیبابــا، اطمینان خواهید داشــت کــه هرگز پــروازی را در آســمان ایران از دســت نخواهید داد. همچنین برای خریــد بلیت چارتر، علیبابا مطمئنترین گزینه اســت، چراکه استرداد آنلاین پروازهای کنسلشده را تضمین میکند.

بــا تکمیل بخش پروازهای خارجی علیبابا، همین امتیــازات هنگام خرید بلیــت پروازهای خارجــی نیز در اختیــار تمام مســافران خواهد بود.علیبابــا نهتنها تمامی پروازهای ثبتشــده در سیســتم پروازهای بینالمللــی را که از مبدأ یا مقصد تهران انجام میشــود برای مســافران جستوجو میکند، بلکه این جستوجو را برای تمامی مقاصــد پــروازی و ایرلاینهای خارجی که امکان خرید آنلاین بلیت آنها موجود اســت انجام میدهد.

خریــد آنلایــن بلیــت هواپیما، قــدم بزرگی بهســوی دنیای آینده اســت که در آن اینترنت، موبایــل و ابزارهــای دیجیتال به کمک انســان میآیند تا بــه فعالیتهای روزانهاش ســرعت بخشــند، هزینههای روزمــره را کاهش دهند، با کاســتن از رفتوآمدهای غیرضروری، ترافیک و آلودگی هوا را کنترل کنند و با محیط زیست خود مهربانتر باشند. شما هم این قدم را با علیبابا، مطمئنتر، سریعتر و حرفهایتر بردارید.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.