رئيسجمهور ارمناستااز رنممنزاياسي هتماكارين با تهران ميگويد: راه امن به اروپا

Shargh - - ديپلماسي -

سِــرژ سرکیسیان ادامه از صفحه اول

فعالیت سیاسي خــود را در قالــب عضویــت در حزب کمونیست شــوروي سابق در ارمنستان آغاز کرد و در سالهاي 1979 تا 1988 به عنوان دبیر دوم کمیته جوانان حزب کمونیست در شهر استپاناکرت فعالیت داشت. بعدها به عنوان دبیر اول بخش تبلیغاتي حزب کمونیســت مشغول به کار شد. ســپس بهعنوان دســتیار اول هنریک پوغوســیان رهبر کمیته محلي ناگورنو قراباغ انتخاب شــد و از ســال 1993-1989 به عنــوان رئیس کمیته نیروهاي خودمختار قراباغ مشغول به فعالیت شــد. سِــرژ سرکیسیان در سال 1990 بهعنــوان نماینده شــوراي عالي ارمنســتان انتخاب شــد و در 1993 تا 1995 مســئولیت وزارت دفاع جمهوري ارمنستان برعهده او بود و در ســال 1995 تا 1996 بهعنوان رهبــر دپارتمان امنیت دولت ارمنســتان و بعدها بهعنــوان وزیــر امنیت ملي انتخاب شــد. سِــرژ سرکیســیان در ســال 1996 تا 1999 بهعنوان وزیر امنیت ملي و امنیت داخلي جمهوري ارمنســتان فعالیت ميکرد و در ســال 1999 مسئولیت امنیت ملي دولت ارمنستان را برعهده گرفت. سرکیسیان از ســال 1999 تــا 2000 مســئولیت رئیــس دفتر ریاستجمهوري ارمنســتان را برعهده داشت و از 1999 تا 2007 به عنوان دبیر امنیت ملي ارمنستان که از طــرف رئیسجمهوري ارمنســتان فرمانش ابلاغ ميشود، انتخاب شد. او دوباره از سال 2000 تــا 2007 وزیر دفاع جمهوري ارمنســتان بود و در چهــارم آوریل 2007 و در زمان ریاســتجمهوري روبرت کوچاریان بهعنوان نخســتوزیر جمهوري ارمنســتان و در هفتم ژوئن 2007 بعد از انتخابات پارلماني مجددا بهعنوان نخستوزیر انتخاب شد. سِرژ سرکیسیان از سال 2008 و در دو دوره متوالي رئیسجمهور ارمنستان است.

او از سال 2006 عضو حزب جمهوري ارمنستان بوده و از سال 2007 بهعنوان رئیس شوراي حزب جمهوري ارمنســتان برگزیده شده است. علاوه بر ریاســتجمهوري سِرژ سرکیســیان درحالحاضر ریاست فدراسیون شطرنج ارمنستان را نیز برعهده دارد. رئیسجمهور سرکیســیان در سال 1983 با همسرش خانم ریتا سرکیسیان که معلم موسیقي اســت، ازدواج کرده و صاحب دو دختر است. در ارمنستان فعالیت روزنامهها و رسانهها آزاد است و جمهوري ارمنســتان در دوران ریاستجمهوري سرژ سرکیســیان از معدود جمهوريهاي قفقاز و آسیاي میانه است که روزنامهنگار زنداني نداشته و مطبوعــات مخالف و موافــق بهصورت آزادانه مشغول به فعالیت هستند.

سِرژ سرکیســیان در دوران ریاستجمهوري و نیز ســایر مســئولیتهای خود همواره بر اهمیت روابــط بــا تهران و گســترش همهجانبــه روابــط بــا ایران تأکیــد کرده اســت. او ســال گذشــته و بههنــگام ســفر رهبــر کاتولیکهــاي جهــان ضمن اشــاره بــه روابط ایران و ارمنســتان بهعنــوان دو کشــور مســیحي و مسلمان تأکید کــرد که روابــط این دو ميتوانــد الگــوي مناســبي از روابــط کشــورها بــا دین و مذهب متفاوت باشــد؛ آنهم در جهاني که شــاهد گسترش افراطگرایي است. لازم به ذکر اســت این مصاحبــه در دفتر سِرژ سرکیســیان در شهر ایروان پایتخت ارمنستان برگزار شد. با تشــکر صميمانه از جنابعالي، بهعنوان نخســتين پرســش مايلــم بپرســم ارزيابي جنابعالي از روابط ايران و ارمنستان چگونه است؟

پیش از هر چیز مایلم به خاطر فرصتي که شما و روزنامه «شــرق» براي گفتوگو با ملت دوست و برادرمان یعني فراهم آوردید، مراتب خشنودي خود را اعلام کنم. در ارتباط با اولین ســؤال شما، باید خاطرنشان کنــم که بــراي پیشــرفت هرچهبیشــتر روابــط خاص میــان دو کشــور و ملتهــاي مــا زمینههاي فراوانــي وجــود دارد، که ریشــههاي این زمینهها از ژرفناي هزارهها سرچشمه ميگیرنــد. دوســتي بیــن مردم ایــران و ارمنســتان آنقدر مستحکم است، که ما فقط باید مشــترکاتي را که از اعماق ســدهها به ما بــه ارث رســیده و موجب اتحــاد ما ميشــود حفظ کرده و به فکر گســترش و تعمیــق هرچهبیشــتر این روابط باشــیم که در واقع این میراث بزرگ، ریشــه و

با اطمينان کامل ميتوان اعلام کرد ارمنستان و ايران به بهترين نحو اين واقعيت انکارناپذير را به جهانيان نشان ميدهند که مردم با عقايد مذهبي مختلف ميتوانند در صلح و صفا زندگي کنند و بدون استثنا در همه زمينههايي که براي هر دو کشور و ملت سودمند باشد، در توسعه روابط دوستانه و همکاريهاي مؤثر بکوشند. اطمينان دارم روابط نزديک مردم دو کشور و اشتراکات فرهنگي آنها مبتني بر مناسبات حسن همجواري شکلگرفته است

بســتر اطمینانبخش مناسبات ما است. دو کشور ارمنستان و ایران از وارثان کهنترین و ثروتمندترین تمدنهــاي منطقــه هســتند. دو کشــوري کــه همســایگي چندینهزارساله، آنان را با رشتههایي ناگسستني به همدیگر پیوند داده است.

ســال 2017 میلادي بیســتوپنجمین سالگرد روابط نوین دو کشــور اســت. در 25 سال گذشته یعني پس از استقلال ارمنســتان روابط دو کشور ارمنســتان و ایران پیوســته ســیر صعودي خود را پیمــوده و زمینههاي مختلفــي از گفتوگوي سیاســي از عاليتریــن ســطح تــا همکاريهاي تنگاتنگ اقتصادي- بازرگاني، از مناسبات مردمي تا همکاريهــاي علمی، آموزشــي و فرهنگي را دربرميگیرد. روابط عميق ايران و ارمنســتان چه نقشي در ايجاد و گســترش صلح منطقهاي و جهاني دارد؟

ارمنســتان و ایــران در همســایگي یکــي از بيثباتترین و ناآرامتریــن مناطق کره خاکي قرار دارنــد. در برخي از کشــورهاي همجوار شــاهد وحشیگريهاي تروریســتها هستیم. بخشهاي بزرگــي از ایــن کشــورها در کنترل ســاختارهاي افراطي ننگین یا همان داعش قرار دارند و بازتاب آن از ایــن مناطق به دیگر کشــورهاي منطقه نیز سرایت ميکند و ما بهتازگی شاهد هدفقرارگرفتن کشور دوست یعني جمهوري اســلامي ایران از طــرف گروه تروریســتي یادشــده بودیــم. در چنیــن شــرایطي باید همه جوامــع بینالمللي بهصورت مشــترک در تحکیــم امنیــت و صلــح منطقــه بکوشــند و تلاشهاي خود را در راه مبارزه بــا افراطگري منســجم کنند. در حقیقت، تمام مســاعي دو کشور ارمنستان و ایران متوجه امنیت و برقراري صلح و ثبات منطقهاي اســت. بــه عقیده اینجانب ارمنستان و ایران در یک امر مهم اشتراک نظر دارند و آن این است که سیاست بینالمللي هر دو کشور متکي بر آرمان عدالتخواهي اســت و این از نظر حل صلحآمیز و اساسي بسیاري از مسائل موجود بياندازه مهم است. در ديدار ســال گذشــته جنابعالي با پاپ فرانسيس، رهبر ديني کاتوليکهاي جهان، شما با تمجيــد از روابط برادرانه ايران و ارمنســتان اشاره داشتيد که اين روابط و همکاري ميان دو کشور مسلمان و مسيحي يک نمونه است، به نظر جنابعالي در چــه حوزههايي ميتوان اميدوار بود اين روابط بيش از پيش گسترش يابد؟

با اطمینان کامل ميتوان اعلام کرد ارمنســتان و ایران بــه بهترین نحو این واقعیــت انکارناپذیر را به جهانیان نشــان ميدهند کــه مردم با عقاید مذهبي مختلف ميتوانند در صلح و صفا زندگي کنند و بدون اســتثنا در همه زمینههایي که براي هر دو کشــور و ملت سودمند باشــد، در توسعه روابط دوســتانه و همکاريهاي مؤثر بکوشــند. اطمینــان دارم روابــط نزدیک مردم دو کشــور و اشــتراکات فرهنگي آنها مبتني بر مناسبات حُسن همجواري شکلگرفته در طول قرنها و متکي بر نقطه آغازین گفتوگوي مســیحیت و اسلام که از ارزشهاي والاي انســانیت هستند، کمک ميکنند روابط دو کشــور بهطور مســتمر به سطوح جدید کیفي برســند. از این نگاه روابط ارمنستان و ایران بدون اغراق روابطي نمونه و منحصربهفرد است، چون ما در راه استحکام این روابط به بهترین نحو قادر هستیم ارزشهاي ســنتي قرون گذشته را با واقعیتهاي معاصر هماهنگ کنیم.

موضع ارمنستان در برابر گسترش تروريسم و افراطگرايي چيســت؟ ايران و ارمنســتان دراينباره چه اقدامات مشترکي را ميتوانند در دستور کار قرار دهند؟ همانگونه که قبلا ذکر کردم، خطر تروریســم در جهــان پیش از هــر زماني به چالشــي جدي مبدل شــده است. در این شــرایط جامعه جهاني بایــد در راســتاي تأمیــن امنیت و ثبــات داخلي بکوشــد و اجازه ندهــد گروههاي تروریســتي در ســرزمینهاي آنهــا مســتقر شــوند. درعینحال بایــد همکاريهــاي بین دولتــي را در زمینههاي مبادله اطلاعات و پیشــگیري از تهدیدها توسعه بخشــید و همچنین بایــد در مبارزه با تروریســم اراده مشــترک و قاطعیت نشان داد. موضعگیري قاطعانــه در مبارزه با تروریســم و تحملناپذیري واقعي این پدیده ضرورتي حیاتي اســت. جامعه جهاني در راه ریشــهکنکردن طاعون وحشــتناک تروریســم که بشــریت متمدن را تهدیــد ميکند، باید بکوشــد و راههاي حمایتهــاي مالي آن را مسدود کند. متأسفانه بعضي از کشورهاي منطقه ما بــا دنبالکــردن مقاصد مشــکوک مقطعي، با تروریستها همکاري میکنند، به آنها پناه میدهند و از آنهــا حمایــت به عمل ميآورنــد. در مقابل چنین رفتارهایي باید نابردباري از خود نشــان داد. براي توســعه روابط در حوزه گردشــگري هم شــاهد اجرائيشــدن لغو رواديد ميان دو کشــور بوديم، لغــو رواديد ميان ايران و ارمنستان ميتواند چــه دســتاوردهايي در پــي داشــته باشــد؟ آيا براي توســعه گردشــگري ميــان ايران و ارمنســتان زيرساختهاي لازم ازجمله راههــاي ريلــي و زميني و هوايــي و هتلها و ســاير خدمات اين بخش تدارک ديده شده است؟

مــا اهمیت زیــادي به لغو روادید بین دو کشور که اثرات مثبتــي بر توســعه روابــط بین دســتاندرکاران تجارت، ســرمایهگذاري و توریسم دارد، میدهیم. همانگونهکــه همتــاي محترم من جنــاب آقاي حســن روحاني گفتهاند، امروزه مــا باید به جاي دیــوار، پل بســازیم. به عقیــده من لغــو روادید بهمنزلــه احداث پل بین مردم دو کشــور اســت. ارزیابي ما این اســت که پس از لغو روادید شاهد افزایش جهانگردان ایراني در ارمنســتان هستیم. درحالحاضر متناســب با ســلیقههاي فرهنگي شــهروندان ایراني خدمات توریســتي ویژهاي در حال شــکلگیري هســتند؛ از آن جمله اقداماتي در راســتاي آمادهسازي زیرساختهاي مناسبتر، افزایــش کیفیت خدمــات، عرضه میــراث غني تاریخــي- فرهنگي ما، افزایــش تعداد پروازها به طرف ارمنستان اســت. ارمنستان فرهنگي ارزنده، ســطح عالي امنیت و مردمي میهماننواز و کوشا دارد و این از امتیازات رقابتي کشــور ما محسوب ميشود. ارزيابي جنابعالي از همکاريهاي ايران و ارمنســتان درباره انتقال انرژي از جمله برق و گاز چيست؟ چرا پروژه انتقال گاز ايران از طريق ارمنستان و گرجستان به اروپا کامياب نبود؟ آيا دراينبــاره ميتوان اميدوار بــود که بهزودي گامهاي تازهاي برداشته شود؟

همکاريهــاي ارمنســتان و ایــران در بخش انرژي یکي از عرصههاي مهم روابط دو کشور به حساب ميآید. حدود 10 سال است که برنامه گاز در مقابل انرژي که به ســود هر دو طرف اســت، در دست اجراســت. در همین ارتباط احداث خط

ســوم انتقال برق ارمنســتان-ایران که امــکان افزایش حجم مبــادلات گاز و برق را فراهم خواهد کــرد، از اهمیت بســزایي برخوردار اســت. در ارتباط با ترانزیــت گاز ایــران به اروپــا از طریق ارمنســتان و پروژههاي بزرگــي از این دســت، باید اعــلام کنم کــه این نوع پروژههــا بایــد به صــورت همهجانبه تحت مطالعه و محاســبه قــرار گیرند و چنانچــه پروژه موردنظــر براي همه طرفها قرینبهصرفه باشــد، چرا نه؟ درحالحاضــر ایــن موضــوع از طرف کارشناســان تحت بررســي قرار دارد. مــا به نوبه خود آمادگــي طرف ارمني را براي مشــارکت در پروژههاي بزرگ اقتصادي اعلام کردهایم. بيش از يکونيم ســال از عضويت ارمنســتان در اتحاديــه اقتصادي اوراســيا ميگذرد، فرصتها و چالشهاي اين عضويت را در موضوع مناسبات ارمنســتان و ايران، با توجه به تجارب حاصلشــده در اين مدت چه مواردي ميدانيد؟

ما بارها اعلام کردهایم ارمنســتان آماده است از هر لحاظ به توســعه همکاريهاي بین ایران و اتحادیه اقتصادي اوراسیا یاري برساند. جمهوري ارمنســتان در چارچوب اتحادیه اقتصادي اوراسیا در ارتبــاط با رژیم تجارت ترجیحــي با جمهوري اســلامي ایران ابتــکار عمل به خرج داده اســت که در نتیجــه آن، همانگونه که مطلع هســتید، مذاکرات مربوطه در جریان است. مطمئن هستم این نوع همکاريها براي همه طرفها ســودمند خواهد بود زیرا دروازههاي بازاري با جمعیت 180 میلیــون نفر براي عرضه کالاهاي ایراني گشــوده خواهد شد. کشــورهاي عضو این اتحادیه هم به نوبــه خود امکان عرضه کالاهاي خود با امتیازات ویژهاي در بازار ایران را خواهند داشت.

در ارتبــاط با مناســبات جمهوري ارمنســتاناتحادیه اروپــا باید گفت ما اینگونــه روابط را در تضاد با ارتباطات جمهوري ارمنســتان و اتحادیه اقتصــادي اوراســیا ارزیابي نميکنیم. ارمنســتان کوتاهترین و امنترین راه ارتباطي ایران با اروپاست. ارمنســتان امــروز بــا اتحادیــه اروپا مناســبات و همکاريهــاي اقتصادي تنگاتنگي دارد و ما آماده هســتیم براي همکاريهایي که براي هر دو طرف سودمند باشند، زمینههاي مساعدي را فراهم کنیم. ما بــا اتحادیه اروپا داراي رژیــم تجارتي ترجیحي GSP(/+جياسپي+( هستیم که در این چارچوب چندین هزار عنوان کالاهاي تولیدشده در ارمنستان ميتوانــد با تعرفه صفــر گمرکي به کشــورهاي عضو اتحادیه اروپا صادر شــود. ایــن موضوع نیز ميتوانــد مورد توجه ســرمایهگذاران ایراني براي آغاز فعالیتهاي اقتصادي در ارمنستان قرار گیرد. با وجود روابط سياســي عميق و گســترده تاريخي، تمدنــي، فرهنگي و زباني ميان ايران و ارمنســتان متأســفانه روابــط اقتصادي ايــران و ارمنســتان پابهپاي روابط سياســي رشــد لازم و کافي را نداشــته اســت. آيا براي گسترش روابط اقتصادي ارمنســتان و ايران و افزايش حجم مبــادلات اقتصادي دو کشور برنامه ويژهاي در دستور کار قرار دارد؟

توســعه روابــط اقتصادي با جمهــوري اســلامي ایران از اولویتهــاي ماســت. فعالیتهاي منظم کمیسیون مشــترک دو طــرف در جهــت گســترش حجم مبادلات کالا بین دو کشــور و افزایش مناســبات اقتصادي است. فعالیتهاي منطقه آزاد بازرگاني استان ســیونیک ارمنستان نیز که در مرز دو کشور واقع اســت، ميتواند زمینه را براي گســترش این نوع همکاريها فراهم و در راســتاي اســتحکام روابــط بیندولتــي نقــش مؤثــري را ایفــا کند. ارمنستان آماده است تا همه امکانات خود را براي آغاز فعالیتهاي اقتصادي در جمهوري ارمنستان در اختیار دستاندرکاران بازرگاني ایران قرار دهد و همانطور که قبلا گفتم، ارمنســتان آماده است بــراي ورود به بازارهاي ســایر کشــورها از طریق ارمنستان زمینههاي مســاعدي را براي بازرگانان و صاحبــان صنعت ایراني فراهــم کند. واقعیتي انکارناپذیر اســت که در بسیاري از موارد اقدامات اقتصادي مشــترک ارمنســتان و ایران ميتوانند از نقطهنظر رقابتيبودن بر اقدامات جداگانه هریک از کشورها ارجحیت داشته باشند. ســرمايهگذاريهاي مشــترک ميــان ســرمايهداران و تجــار و صنعتگــران ايران و ارمنســتان هــم وضعيت مطلوبــي را نمايان نميکند. براي ايــن مقصود هم آيا برنامهريزي ويژهاي صورت گرفته اســت؟ آيــا براي توليد کالاهاي مشــترک صنعتي و اقتصــادي ميان طرفهاي ايراني و ارمنستاني در ارمنستان هم برنامه ويژهاي در دســتور کار دولت قرار دارد؟ روابط بانکي ايران و ارمنستان در چه شرايطي است؟ ادامه در صفحه 7

ارمنستان کوتاهترين و امنترين راه ارتباطي ايران با اروپاست. اين کشور آماده است تا همه امکانات خود را براي آغاز فعاليتهاي اقتصادي در جمهوري ارمنستان در اختيار دستاندرکاران بازرگاني ايران قرار دهد. اين واقعيتي انکارناپذير است که در بسياري از موارد اقدامات اقتصادي مشترک ارمنستان و ايران ميتوانند از نقطهنظر رقابتيبودن بر اقدامات جداگانه هر يک از کشورها ارجحيت داشته باشد

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.