لزوم توجه ویژه به گسترش جدیتر مناسبات ایران و ارمنستان

Shargh - - ديپلماسي -

...همچنین تاکنون ســابقه نداشــته نه ایران و نه ارمنســتان به دشمنان دو کشــور و کشورهای رقیب اجازه داده باشند تا در این دو کشور علیه کشور همسایه فعالیتی داشته باشــند. بهعنوان شاهدی بر این مدعا درحالیکه شــاهد فعالیت مخرب اسرائیل در یکی از کشورهای قفقاز جنوبی علیه ایران بودهایم، اما دولت ارمنســتان هیچگاه اجازه نداده تا اسرائیل یا هر کشور دیگری از خاک ارمنستان علیه ایران فعالیتی را سامان دهد کمااینکه هیچگاه ارمنستان اجازه نداده گروههای مخالــف ایران و تمامیت ســرزمینی ایران در کشــور ارمنســتان و برخلاف برخی کشورهای همسایه دیگر، فعالیتی داشــته یا تظاهراتی را انجام داده یا تحرکی داشته باشــند. بررسیهای پژوهشــی نشان میدهد در میان همســایگان و دوســتان ایران، کمتر کشوری را میتــوان یافت کــه همچون ارمنســتان در متون درســی تمام مقاطع درســی از ابتدایی تا دانشگاهها بر دوســتی با ایران تأکید شــده باشد. در منابع درسی تمام دورههای تحصیلی در کشور ارمنستان هیچگونه تعرضی به تمامیت سرزمینی و ارضی کشور، تاریخ و تمدن ایران، اقوام ایرانی، گروهها و جریانهای سیاسی و شخصیتهای سیاسی وجود ندارد. در حالی که در برخی کشورهای قفقاز یا دیگر کشورهای دور و نزدیک به ایران حتی دوستان ایران در منطقه، چنین ویژگیای را نمیتوان نشان داد و جعل نامهای تاریخی و حتی مغایر با تمامیت سرزمینی کشور در متون درسی چنین کشــورهایی به شکلی مشــهود قابل مشاهده است. رسانهها سازندگان افکار عمومی هستند. در حالی که در ارمنستان فعالیت رسانهها آزاد است و محدودیت زیادی برای فعالیت رسانهها وجود ندارد، اما فضای عمومی رســانههای ارمنســتان تأکید بر دوســتی و تعمیــق روابط با ایران اســت و کمتر مــوردی وجود دارد که نشــانی از منفیبافی رسانهای علیه ایران در آن برجسته یا حتی مستتر باشد. به سخن دیگر فضای حاکم بر رسانههای ارمنستان همچون دیگر حوزههای سیاســی، اجتماعــی و فرهنگی تأکید بر دوســتی و تعمیق روابط ایران و ارمنســتان است. این نکته هم حائز اهمیت فراوان است که در میان احزاب سیاسی و جناحهای سیاسی دو کشور از موضوعات مورد اتفاق همه جناحها تأکید بر گسترش روابط ایران و ارمنستان است و همه جناحها در این نکته متفقالقول هستند. اگر به این فهرست بلندبالا این را هم بیفزاییم که میان ملت ایران و ارمنســتان میراث و ریشههای فرهنگی، زبانی و تاریخی و تمدنی مشــترک و گستردهای وجود دارد و این میراث تمدنی هم پایه و اساسی جدی برای گسترش روابط اســت، بیشازپیش اهمیت توجه به تعمیق مناســبات با ارمنســتان هویدا میشود. بیش از هزارو 500 بنواژه فارســی میانه و پهلوی هنوز در زبان ارمنی امروزه جاری اســت و زبان ارمنی موزهای از میراث تاریخی و زبانی ایرانی اســت. برای اینکه به قول یکی از دانشــمندان زبانشناس این مهم روشن شود، تأکید میشود برخی زبانها تمام بُنواژههایشان به هزار بُنواژه نمیرسد درحالیکه هزارو 500 بُنواژه ایرانــی در زبان ارمنی وجــود دارد. صدها اثر تاریخی و تمدنی مشــترک بهعنوان میراث تاریخی در قفقاز و ارمنستان هم سندی بر پیوندهای تاریخی ایران با این منطقه بااهمیت از جهان است. گسترش مناسبات با ارمنستان از بُعدی دیگر هم قابل تأمل است. در دنیایی که آتش افراطگری جهانگســتر شده است، تعمیق مناسبات ارمنستان مســیحی و ایران مسلمان نشانی از غلبــه عقلانیت و تدبیر و مدارای دینی بر افراطگری اســت. رئیسجمهوری ارمنســتان ســال گذشته و در حضور رهبر دینی کاتولیکهای مســیحی جهان یعنی پــاپ بر این نکته تأکید کرد که روابط ایران مســلمان و ارمنستان مسیحی نمونهای روشن از گفتوگوی ادیان بر مبنای عقلانیت است. 2- در دیپلماسی میان کشورها بیگمان دوستی و تعمیق مناسبات با همسایگان دارای جایگاهی رفیع اســت و در میان همســایگان توسعه مناســبات با دوستان دوران ســختیها و تلخیها هم دارای اهمیت دوچندان اســت. نمونــه روابط ایران و ارمنستان در این قالب هم قابل توجه و تعمق است. اما با وجود این همه ظرفیت و اراده سیاسی دو طرف برای گسترش روابط، شوربختانه روابط اقتصادی و فرهنگی و رســانهای میان ایران و ارمنستان رشد و توسعه لازم را نداشــته اســت یعنی درحالیکه همه بسترها برای توســعه روابط وجــود دارد، اما برای اســتفاده از این ظرفیتها تلاشهای لازم صورت نگرفته اســت. برای این داعیه هم میتوان به چند پروژه بااهمیت اســتناد کرد که کامیاب نبوده است. یکی از این پروژهها احداث خط لوله گاز ایران به اروپا از مسیر ارمنستان و سپس گرجســتان است که پس از ســالها طرح و بررسی و بحث هنوز سرنوشــت آن نامشخص است. همچنین احداث خط ریلی و خط آهن میان ایران و ارمنســتان هم از دیگر پروژههای توســعهای بااهمیت است که هنوز به شکلی جدی مورد بحث و بررسی قرار نگرفته اســت. طرف ارمنی با کمبود منابع مالی برای احداث این خط آهن روبهروســت اما این مشکل را با راههای جانشین دیگری همچون جذب سرمایه سرمایهگذاران ایرانی میتوان حلوفصل کرد. در دنیای پرالتهاب دو دولــت و ملت ایران و ارمنســتان ظرفیتهای جدی و گســتردهای برای توســعه همکاریهای دو طرف و در جهت صلح و ثبات جهانــی و منطقهای دارند. ســفر رئیسجمهوری ارمنستان برای مراسم تحلیف ریاســتجمهوری در ایران فرصتی است تا مسئولان دو کشور بیشازپیش برای توسعه مناسبات دو طرف اقــدام کنند تا از این رهگذر صلــح و ثبات منطقهای بیشازپیش تضمین شود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.