آینه جریان انحرافی و فتنه جدید

Shargh - - ديپلماسي -

... جریان انحرافی که هشــت ســال کشورمان را به جولانــگاه بیقانونی، خودســری، تحرکات خلاف اخلاق و فســاد مالی تبدیــل کرد، امروز به جای آنکه در برابر قانون و در پیشــگاه ملت ایران پاســخگو باشــد، خود را طلبکار میداند و عناصر وابســته به این جریان رســوا، به بهانــه انتقاد از قــوه قضائیــه درصدد تنزیــه جریــان انحرافی و قهرمانســازی از خود هســتند. یکی از این افراد گفته اســت این جریان حتی یک ریال هم فســاد مالی ندارد! درحالیکه هنوز پرونده فســاد مالی اردبیــل متعلق به رأس این جریــان، پرونده 300 میلیاردی شــهرداری تهــران، پروندههای اعلامی دیوان محاســبات و فســادهای ســههزارمیلیارد و هشــتهزارمیلیارد و 15 هزارمیلیــارد و بابــک زنجانی و... که طشــت رســوائی جریان انحرافی را از بامهــا به زیر انداختهانــد، نهتنها از یاد مردم نرفتهانــد بلکه حتی پروندههــا همچنان مفتوح ماندهاند... این روزها شاهد طلبکاری همین جریان انحرافی هســتیم. هرچند حنای ایــن جریان نزد مردم بهویژه عقلای قوم رنگی ندارد، ولی ســؤال اساســی اکنون این اســت که جولاندادن عناصر بیمهــار ایــن جریــان در جامعه زخمیشــده از بداخلاقیهای ما تا چه وقت تحمل خواهد شد؟ آیا وقت آن نرســیده که پرونده جریان انحرافی به صورت جدی مورد بررسی قرار گیرد و تکلیف این عناصر فتنهگر برای همیشه روشن شود؟ ...

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.