تذکر مؤتلفه به میرسلیم

Shargh - - سياست -

شرق: مؤتلفه به ميرســليم تذکــر داد. نامزد اصلح حزب ســنتی بازار که حاضر به پذيــرش گزينههای نهايــی جبهــه مردمــی نيروهای انقاب اســامی «جمنا» نشد و در انتخابات با قاليباف و رئيسی رقابت کــرد، اين روزها عليه رقبای ســابق موضع میگيرد. ميرســليم که در انتخابات 96 يکو16صدم آرا را از آنِ خود کرده اســت، اول از همه به قاليباف حمله کرد و او را شهرداری متخلف خواند. حالا هم جمنا را متهم به اســتفاده از امکانات نظامی کرده است. اگرچــه بهجز روزنامه عطر ياس، خبرگزاریهايی که سخنان ميرســليم را منتشر کردهاند، اشارهای به اين بخش از ســخنان او نکردهاند؛ اما آنطور که از تذکر مؤتلفه برمیآيد، گويا ميرســليم واقعا درباره جمنا چنين چيزی گفته است. روز گذشته حميدرضا ترقی، عضو شــورای مرکزی مؤتلفــه، در واکنش به اينکه گفته ميرســليم مبنی بر اينکه «جمنا از امکانات يک نهاد نظامی اســتفاده میکرد»، موضع حزب است يا تحليل شــخصی او، بــه خبرآناين گفته اســت: «خير، اينها حرفهای شــخصی ايشان است. ما هم با اين حرفها مخالف هســتيم. درباره آن صحبت، در شــورای مرکزی تذکری جدی به آقای ميرســليم داده شــد. ايشان ابهامات و شــائبههايی داشت و بر آن اساس، چنين مطالبی را بيان کرد که درست هم نبود. طبيعتا بايد خود حزب نســبت به اين مســئله نظر دهــد. احتمالا در مصاحبه دبيــرکل، دراينباره موضعگيری میشود».

حمله به قالیباف

ميرسليم ابتدا در گفتوگويی با روزنامه ايران، به قاليباف حمله کرد. البته ســخنان ميرســليم در نقد قاليباف، توجيه نداشــت و به سمت خودش کمانه کرد و او متهم به سياســیکاری شد. او اعتراف کرد از تخلفات شــهردار تهران خبر داشــته اســت؛ اما بازگوکــردن آن را به زمانی ديگــر موکول کرده بود؛ اينکــه اگر انتخابات به دور دوم برود و کســی جز او و قاليباف باقی نماننــد، آن وقت تخلفات را رو کند. او گفته بــود: «آقای قاليباف ديگــر نمیماند. تمام شد؛ اما هرجا باشــد، بايد مواظب او بود که خافی نکند. اينها برای جامعه ما بســيار مضر است... من گفتم دربــاره عملکرد شــهرداری کــه در رأس آن آقــای قاليباف اســت، خافهايی وجــود دارد که بايد رســيدگی شــود... فرض کنيد انتخابات به دور دوم میرفت و رقابت بين مــن و آقای قاليباف بود، البتــه در آن شــرايط، آنچه را لازم بــود میگفتم.» فردای گفتوگويش با ايران هم در توييتی نوشــت: «ســرانجام تخلفات شــهرداریهای مناطق آشکار خواهد شــد؛ تخلفاتی کــه قاليباف نيز شــخصا از آن میناليــد. کتمــان آن به بهانه وحــدت، جفا به اصولگرايی است .»

حمله به رئیسی و جمنا

او در روز نخست ســفرش به اراک، انتقاداتش را متوجه رئيســی کرد و گفت: «وقتــی تتلو را در کنار رئيسی ديدم، با خودم گفتم اين چه کاری بود آقای رئيســی کرد؟ آقای روحانــی میرود با آقای شــجريان که در ماه رمضان ربنا میخواند و آقای رئيســی میرود با تتلو که تصاويــرش با آن وضع در اينترنت پخش شــده بود. بعــد به ما میگفتند تتلــو توبه کرده! مگر اين روش تبليغ اســت؟ الان ايــن توبهکرده میخواهد از شــما دفــاع کند؟ در دلم گفتم کار تمام شــد و آقای رئيســی از اين کار ضربه خورد». نامزد مؤتلفه درباره ديدار روز آخر با رئيسی، ديگر نامزد انتخابات، هم گفته بود: «درباره انصراف به ايشان گفتم نظر شما چيست؟ من يقين دارم عدهای از جوانان و دانشــگاهيان هســتند که اگر من انصراف دهم، به شما رأی نمیدهند. نامزد مؤتلفه درباره جمنا هم گفته بود: «اشکالی در کار دوســتان ما و فعالان جمنا بــود که فکر میکردند اگــر کنارهگيری صــورت بگيرد، آرا به ســبد آقای رئيســی اضافه میشود. طيفی که قاليباف را قبول داشــتند، او را شخصا قبول داشتند و وقتی قاليباف کنار رفت، رأی او به ســمت آقــای روحانی رفت و عــدهای هــم رأی ندادند. آقــای روحانی آنقدر مردم را از آقای رئيســی ترســانده بود که مردم از رياستجمهوری او وحشــت داشتند. همان موقع هم من بــه خبرنگار گفتم کناررفتن ايشــان خيلی حيف شد. اين از سر دلســوزی برای آقای قاليباف نبود؛ چون من به ايشــان انتقادات زيادی داشــتم و گفتم بعضی تصميمــات قاليباف نه برای تهران که برای کشــور بد است. اشــتباه ديگر اين بود که روز پنجشــنبه اعام کردند ميرسليم انصراف داده است.

حمله به روحانی و جهانگیری

او روز گذشــته در ادامه ســفرش به اراک، نوک حماتش را به ســمت روحانــی و جهانگيری برده است. به گزارش نامهنيوز، ميرسليم گفت: «روحانی از مجموعه ابزار تبليغی، حداکثر استفاده غيرقانونی را کــرد و بدعت بدی گذاشــت و از امکانات دولتی که در اختيار دولــت بود، از طريق جهانگيری و وزرا بــرای تبليغ بهره گرفت. اينکه معــاوناول روحانی به عنــوان يک نامــزد صد درصد پوششــی کانديدا شــود، يک بدعت بد بود و اين يعنی شرايط مساوی نيســت و يعنی يک کانديدا دو برابــر بقيه وقت در اختيار خواهد داشت». هاشمیطبا را هم بینصيب نگذاشت و گفت: «هاشمیطبا میگفت: من کانديدا هستم؛ ولی به روحانی رأی میدهم. جهانگيری هم با رويکرد کانديدای پوششی وارد عرصه شد. اين کار به معنی مسخرهکردن مردم است.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.