ارمنستان راه امن به اروپا

Shargh - - سياست -

مــا سياســت درهــاي بــاز را بــراي جــذب سرمايهگذاريهاي خارجي اعمال ميکنيم. کشور ما عضــو اصلي ســازمان تجارت جهاني اســت و اين به آن معني اســت که مــا هيچ فرقي براي ســرمايهگذاران و شــرکتهاي داخلي و خارجي قائل نيستيم. ارمنستان سياست پيشرفت صنعتي را در پيــش گرفته اســت و در اين چارچوب ما در نظــر داريم همکاريهــاي خود را با کشــورهاي همسايه و مخصوصا با دستاندرکاران اقتصادي جمهــوري اســامي ايــران توســعه بخشــيم. همانطور که گفتم، ما روي توسعه همکاريهاي اقتصادي ارمنستان و ايران در منطقه آزاد بازرگاني واقع در مرز مشترک دو کشور حساب باز کردهايم.

در نتيجه لغــو تحريمها عليه ايــران تحرکي مثبت در فعاليتهاي بانکي مشــاهده ميشــود و ايــن تأثيــري مثبــت بــر فعاليتهــاي بانکي همکاريهاي ما خواهد داشــت. فکر ميکنم در آينــدهاي نزديک شــاهد افزايش حجــم اينگونه همکاريها خواهيم بود.

در حوزههــاي فرهنگي هــم روابط ايران و ارمنستان ظرفيت بســيار بالاتري نسبت به مناســبات کنوني دارد. آيا بــراي اين منظور و گســترش روابط فرهنگي و هنــري طرفين برنامههاي تازهاي را تعريف کردهاند؟

همکاريهاي فرهنگي جمهوري ارمنســتان با جمهوري اسامي ايران تقريبا شامل همه زمينهها مانند هنر سينما و تئاتر، موسيقي و انتشارات کتاب و... ميشــود و هر دو طرف برنامههاي پرمحتواي متعددي را به مرحله اجرا گذاشتهاند.

در زمينه هنر ســينمايي، براي مثــال در ايران هفته فيلمهاي ارمني برگزار شــد. چند روز پيش چهاردهميــن فســتيوال بينالمللــي ســينمايي موســوم به زردآلوي طايي در ايروان برگزار شد. در ســال 2011 ميادي برنده اصلي اين فستيوال، فيلم سينمايي جدايي نادر از سيمين به کارگرداني اصغر فرهادي شــد. در ضمن ايــن فيلم بعدا به عنوان بهترين فيلم خارجيزبان جايزه اسکار را نيز به خود اختصاص داد.

در زمينــه موســيقي هــر دو طرف بــه تبادل گروههــاي موســيقي فولکلــور پرداختــه و همکاريهاي نزديکي در عرصه برقراري ارتباطات هنر تئاتر و موزه و... دارند.

اشــتراکات زباني مردم دو کشور از ويژگيهاي خاصــي برخوردار اســت. هم زبــان ارمني و هم زبان فارســي از معــدود زبانهايي هســتند که با آنهــا ميتوان بــا برطرفکردن برخي مشــکات نوشتههايي به قدمت 900 سال را بازخواني کرد.

در طول قرنها مردم ما زبان مادري خود را به عنوان گوهري ارزشمند پاسداري و حفاظت کرده و در عين حال با برقراري ارتباط با ديگر ملتهاي دنيا در غنيســازي گنجينههــاي ادبيات جهاني کوشيدهاند.

آثــار انديشــمندان بزرگــي مانند فردوســي، سعدي، خيام، حافظ و ديگر بزرگان ايراني به زبان ارمني برگردانده شــده است. در عرصه فرهنگي ميتوان فهرست تمامنشدني برنامههاي مشترک را برشمرد، ولي همه اينها را مايلم در يک عبارت خاصــه کنــم: ما به صــورت فعال بــه تبادلات فرهنگــي پرداخته و بارها دربــاره تعهدات خود مبني بر فعالترکردن هرچهبيشــتر همکاريهاي متقابل در اين عرصه اعام آمادگي کردهايم.

توســعه روابط علمي و دانشگاهي بخش ديگــري از ظرفيتهــاي دو طرف اســت که تا امروز چندان رشــدي نداشــته اســت. آيا براي توســعه روابط دانشــگاهي و علمي هم برنامهريزي ويژهاي صورت گرفته است؟

در همکاريهــاي متقابــل ارمنســتان و ايــران عرصــه علمي و آموزشــي نيز پيشــرفت درخورماحظهاي داشته است. ولي در اين عرصه نيز پتانسيلهاي بزرگي که هنوز مورد استفاده قرار نگرفته موجود اســت. فکر ميکنم هر دو کشــور ارمنســتان و ايران همه امکانات را مخصوصا در زمينــه همکاريهاي هرچهبيشــتر آموزش عالي دارا هستند.

دانشــگاههاي ارمنســتان ميتواننــد بــراي دانشجويان ايراني تحصياتي با عاليترين کيفيت بهويژه در رشــتههايي که در ارمنســتان ســابقه و ســنتهاي ديرينــه دارند، فراهــم کنند. اجراي برنامههاي مشــترک علمي-تحقيقاتــي و تبادل تجربيات نيز نهتنها نقش مؤثري براي اســتحکام هرچهبيشــتر رابطه دانشــمندان ارمنــي و ايراني خواهد داشت، بلکه نتايج اين فعاليتها ميتواند زمينه را براي بهکارگيري اين برنامهها در عمل نيز مهيا کند.

در پايــان اگر جنابعالــي خطاب به ملت ايران پيام خاصي داريــد خوشوقت خواهم بود تا حامل پيامتان باشم؟

مايلم هــم ملت ايران و هم ملت ارمنســتان را مخاطب قرار دهم: دوســتي ارمنيان و ايرانيان از روز ازل به ما اهدا نشــده اســت. اين دوســتي در طول ســالها، قرنها و هزارهها شــکل گرفته، اســتحکام پيدا کرده و به شکل و محتواي عميق امروزي درآمده اســت. اطمينان دارم ما به عنوان دو ملتي که بوميان اصيل اين مرز و بوم هســتيم، رونــد صلحآميــز و پايدار تاريخ خود را به ســوي هزارههاي جديد ادامه داده و هميشه در پاسداري و غنيسازي اين روابط کوشا خواهيم بود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.