خودزني نميكنيم

Shargh - - سياست -

ســيدعباس عراقچی، معاون وزير امور خارجه کشــورمان شنبهشب بعد از مدتها در صداوسيما حضور يافت. مهمترين نکات ســخنان عراقچي را در برنامه «نگاه يك» بخوانيد:

آنهــا میخواهند هزينه برهــمزدن برجام را به دوش ايران بگذارند يا کاری کنند که ايران خودش از برجام خارج شــود اما ايران تــا زمانی به برجام پايبند است که از منافع برجام منتفع شود و هرگاه منافعش برای مــا کاهش يابد يا از بين برود، از آن خارج میشويم.

ما با اروپايیها در حقوق بشــر اختاف داريم، در بحث موشــکی اختاف داريــم درعينحال در بحث برجام اروپايیها حمايت میکنند و به همين دليل ترامپ نتوانسته برجام را از بين ببرد.

اينکه برخی فکر کننــد آمريکا هر کاری کرد ما در مقابل بايد برجام را پاره کنيم، خودزنی اســت. واکنشهای ما در مقابل همــه نوع اقدامی آماده است، اما در زمين دشمن بازی نمیکنيم و خودزنی هم نمیکنيم و با ابزارهايی که در جاهای مختلف داريم واکنش نشان میدهيم.

آنها نتوانســتند نقطه ضعفی از پايبندی ايران به برجــام بگيرند و از اين بابت عصبانی هســتند. وزير خارجه آمريکا موظف اســت هر ســه ماه يک بار گزارش پايبنــدی را به کنگره دهد و تاکنون هم نتوانستند چيزی پيدا کنند.

ما در برجام يک «عدم اجرا» داريم و يک «عدم اجــرای اساســی» که میتــوان نامــش را «نقض برجام» و «نقض فاحش برجام» گذاشــت. ممکن اســت گاهی نقضی صورت بگيرد اما چيزی نباشد که کشــورها از برجام خارج شــوند ماننــد تأخير چندروزه در وظايف.

در برجــام رئيسجمهور آمريکا متعهد شــده کــه تحريمها را هــر چهار ماه يک بار ســاقط کند، که اگر نکنــد، اين تحريمها بازمیگــردد و «نقض فاحش» برجام اســت. ترامپ دو بار با اين مسئله مواجه شــده و آن را ساقط کرده؛ بنابراين تحريمی بازنگشته اســت که نقض فاحش برجام محسوب شود..

بعضــی از رســانهها تعبير ســخنگوی وزارت خارجــه آمريکا که گفتــه بود «پرتــاب ماهوارهبر ناسازگار با قطعنامه است» را به «نقض قطعنامه» ترجمه کردند که اشتباه است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.