تداوم بحران قطر

Shargh - - جهان -

روز گذشــته وزراي خارجــه کشــورهاي تحریمکننــده قطــر یعني عربستان ســعودي، امارات متحده عربي، بحرین و مصر در منامــه پایتخــت بحرین گردهــم آمدنــد تــا درباره بحران قطر گفتوگو کننــد. پیش از برگزاري این نشست، گمانهزني رســانهها از احتمال افزایش تحریمهــاي اقتصــادي، لغو عضویــت قطر در شــوراي همکاري خلیج )فارس(، بیرونکشیدن سپردههاي کشــورهاي عربي از بانکهاي قطر و بررسي اعمال فشــار بر شرکتهاي جهاني براي قطع رابطه بــا قطر حکایت داشــت. بااینهمه پس از این نشست وزراي خارجه این چهار کشور، اگرچه در نشستي خبري از ادامه تحریم قطر خبر دادنــد اما درباره افزایــش تحریمها اظهارنظري نکردند. چهار کشور عربي سفتوسخت بر ادامه تحریمهاي قطر ایســتادهاند و ميگویند مایل به ازســرگیري روابط خود با قطر هستند اما فقط به این شــرط که دوحه به توافقهــاي منطقهاي و بینالمللي پایبند باشــد و درخواستها و اصول این چهار کشور را هم بپذیرد. شیخ خالد بن احمد آل خلیفــه، وزیر خارجه بحرین بعد از نشســت وزیران خارجه چهار کشــور عربي گفت: شرطي براي این گفتوگو وجــود دارد که آن التزام قطر به درخواستهاي مطرحشــده از سوي ماست. مــا از هیچ یــک از موضعگیريهاي خــود کوتاه نميآییم و آماده گفتوگو هســتیم اما گفتوگو باید براســاس اصولــي ثابــت و غیرقابل عدول آغاز شــود. عــادل الجبیر، وزیر خارجه عربســتان هم در این نشســت اظهار کرد: قطــر بندهــاي توافقنامه ریاض را اجــرا نکرد. تدابیر مــا حاکمیتــي اســت و ما بــه دلیــل سیاســتهاي قطــر کــه در حمایــت از تروریســم اســت، این تدابیــر را لحــاظ کردیــم. به گفتــه جبیر دوحه به تعهــدات خــود در توافقنامه ریــاض پایبند نبــوده و همچنان به اقدامــات منفي خود ادامه ميدهد. وزیر خارجه عربســتان از قطر خواست از سیاســتهایش در حمایــت از تروریســم و دخالت در امور دیگر کشــورها دســت بردارد و به اصل حســن همجــواري پایبند باشــد. او در ادامــه تأکید کــرد: توقف حمایتهــاي مالي از تروریســم از توافق جهاني برخوردار است. جبیر ضمن رد محاصره قطر مدعي شــد: محاصرهاي وجــود ندارد و تمامي گذرگاههاي هوایي به روي حجاج قطري باز اســت و این حق ماســت که با تروریســم مقابله کنیم. ما بــراي مذاکره با قطر براي اجراي درخواســتهایمان آماده هســتیم. در همین حــال عبدالله بن زاید، وزیر امور خارجه امــارات در این کنفرانس مطبوعاتي با اشــاره به احتمال درپیشگرفتن اقداماتي جدید در راستاي پایاندادن به بحران فعلي منطقه، مدعي شــد: تلاش ما بر آن اســت که تا حــد امکان اقداماتي کــه در پیش ميگیریم، کمترین مشــکلي را براي شهروندان قطري ایجاد نکند. ما با قطر گفتوگو کردیم اما این کشور تعهدات خود را نقض کرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.