کُردهای سوریه زمانبندی انتخابات محلی و سراسری را اعلام کردند گامي براي خودمختاري

Shargh - - جهان -

کردهای شــمال سوریه، در حرکتــی بــرای تقویــت خودمختــاری خــود، زمان انتخابات محلی و سراسری این منطقه را اعلام کردند. به گفته شورای مؤسسان نظام فدرالی دموکراتیک ســوریه، انتخابات شــورای استانی 22 ســپتامبر و انتخابات محلــی در روســتاها، شــهرداریها، کانتونهــا و شــهرها ســوم نوامبر برگزار خواهد شد. بر اساس گزارشهــا انتخابــات پارلمان دموکراتیک شــمال ســوریه نیز اول ژانویــه 2018 برگزار خواهد شــد. این شــورا همزمان بیانیهای دربــاره نظام مدیریتی کردستان ســوریه )روژاوا( منتشــر کرده است. در این بیانیه آمده اســت 60 درصد نمایندگان پارلمان ملی از طریق رأی مســتقیم انتخاب میشوند و بر اساس سیســتم ســهمیهای، 40 درصد باقیمانده کرســیهای پارلمان به اقلیتها میرســد. هریک از اعضــای پارلمان و شــوراها میتواننــد دوبار در انتخابات شرکت کنند. تاریخ و قوانین این انتخابات در شــورایی که ماه دســامبر گذشــته برای تشکیل نهادهای حاکــم و آمادگی بــرای انتخابات به راه افتاد، به تصویب رســید. کردهای ســوریه در سال 2013 یعنی وقتی حدود دو ســال از جنگ داخلی سوریه میگذشت، خودمختاری سه کانتون جزیره، کوبانی و عفریــن را اعلام کردند اما همزمان گفتند به دنبال استقلال از دمشق نیستند. در مارس 2016 هم کردهای سوریه از تأسیس منطقهای فدرالی در کردستان سوریه خبر دادند و از همان زمان مناطق شــمالی ســوریه را به نام فدراســیون دموکراتیک شمال سوریه خواندند، گرچه در این ســالها بشــار اسد، رئیسجمهــوری ســوریه، کنتــرل کردها بر بخشــی از سوریه را تلویحا پذیرفته اما اعلام کــرده مخالــف نظام فدرالی آنهاست و شوراهای حاکــم آنهــا را ســاختاری موقتی خوانده اســت. مســکو هم بارها ابراز امیدواری کرده که وحدت و یکپارچگی ســوریه حفظ شود و مشارکت کردها را در حلوفصل بحران ســوریه خواستار شده است. کردهای ســوریه بخش زیادی از مناطق شــمالی ســوریه را تحت کنترل خــود دارند امــا ازآنجاکه این مناطــق در امتداد مرز ترکیه اســت، آنکارا این قلمرو کــردی را تهدیدی برای خود میبیند. دولت ترکیه حزب سیاســی حاکم بر کردســتان ســوریه و شــاخه نظامــی آن )یگانهای مدافــع خلق( را شــاخهای از حزب کارگــران کردســتان )پکک( میداند و ازهمین رو با افزایش قلمرو آنها مخالف اســت. بااینهمه کردها نقش پررنگی در عملیات ضدداعش دارنــد و با حمایت ائتــلاف به رهبری آمریــکا در شکســت داعش بســیار موفــق ظاهر شــدهاند. این گروه درحالحاضر با پشتیبانی هوایی جنگندههای آمریکایی، مشغول عملیات آزادسازی پایتخــت خودخوانده داعش در ســوریه هســتند؛ عملیاتی که انتقاد ترکیه از آمریکا را بهدنبال داشته است. حمایت آمریکا از گروههای کرد شمال سوریه در ماههای اخیر، موجب افزایش تنش میان آنکارا و واشــنگتن شد و مقامات دو کشور بارها دراینباره با یکدیگر گفتوگو کردند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.