طرح دموکراتها برای لغو صلاحیت امنیتی کارکنان کاخ سفید

Shargh - - جهان -

گروهی از دموکراتهای مجلس نمایندگان آمریکا طرحی را ارائــه دادهاند که به رئیــس پلیس فدرال آمریکا )افبیآی( اجــازه میدهد صلاحیت امنیتی کارکنان کاخ ســفید را در صورتی که تشخیص دهند برای حفظ امنیت ملی لازم است، لغو کنند. به گزارش ایرنا، این طرح موســوم به «قانون بازنگری شفافیت امنیتی» را روز جمعــه «دن بوئر»، نماینده دموکرات از ایالت ویرجینیا و «جــان کانیرز»، نماینده دموکرات ایالت میشــیگان، ارائه دادند و مــورد حمایت 1۹ نفر از نماینــدگان دموکرات قرار گرفته اســت. این اقدام تازهترین تلاش دموکراتها برای لغو صلاحیت امنیتی «جرد کوشنر» داماد و مشاور ارشد ترامپ، است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.